Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) 2023 yılında ilk temettü ödemesini gerçekleştirmeye hazırlanmaktadır. Galata Wind Şirketi yatırımcılarına hisse başına brüt 0,5142191 TL temettü verecek. Stopaj oranı düşüldükten sonra GWIND hissedarlarının alacağı kar payı hisse başına net 0,4627971 TL olacak.

Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) 2023 Temettü KAP Açıklaması 

“Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak;

- SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 1.043.955.935.-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 19.243.701,08.-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2022 yılında yapılan 5.747.506-Türk Lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin olarak 1.030.459.739,92.-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtlarına göre ise "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 384.874.021,54.-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu, bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 19.243.701,07.-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" düşüldükten sonra, 365.630.320,46.-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu, görülerek,

- Kar dağıtımında 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'nın esas alınması

- Bu çerçevede; Yasal Muhasebe Kayıtları'nda yer alan 365.630.320,46.-Türk Lirası tutarındaki 2022 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karından" öncelikle çıkarılmış sermayenin %5'i oranında ve 26.739.572,88.-Türk Lirası tutarında I. Temettü dağıtılması,

BofA O Hisse İçin Hedef Fiyatı Yükseltti! 'AL' Önerisinde Bulundu BofA O Hisse İçin Hedef Fiyatı Yükseltti! 'AL' Önerisinde Bulundu

- TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 30.808.249,78.-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem karının 248.260.427,12.-Türk Lirası tutarında II. Temettü dağıtılması, 

- Bu çerçevede, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin %51.42'si oranında brüt 275.000.000,00.- Türk Lirası kar payı dağıtılması, net 247.500.000,00.-Türk Lirası tutarında nakit kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 31 Mayıs 2023 tarihinde başlanması,

gwind-temettu

- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra 718.903.984,14.- Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması, Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre yukarıda bahsi geçen yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra, 59.822.070,68.- Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması, hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.” 

  • Galata Wind (GWİND) şirketi temettü ödemelerini 5.05.2023 tarihinde yapmaya karar verdi. Temettü ödemeleri T+2 gün sonra yatırımcıların hesabına aktarılacak.

Editör: Ece Çavuşlu