Yarın 12 Şirket Genel Kurul Yapacak Yarın 12 Şirket Genel Kurul Yapacak

Şirket merkezinde gerçekleşen toplantıda, oy birliği ile alınan sermaye artırımına ilişkin karar, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcılara şöyle duyuruldu;

bayrk bedelsiz

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin Yönetim Kurulu'na vermiş olduğu yetkiye istinaden; Şirketimizin 250.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 23.562.500.- TL olan çıkarılmış sermayesinin 20.600,00-TL İç kaynaklardan (Bedelsiz) 55.837,500-TL Nakit karşılanmak suretiyle (Bedelli) 76.437.500- TL (%324,40318 oranında) artırılarak 100.000.000.- TL 'na çıkarılmasına,

Sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine ise (B) grubu pay verilmesine,

İş bu sermaye artırımında ihraç edilecek (A) grubu 6.920.282.2414 adet nama yazılı payın ‘'borsada işlem görmeyen'' nitelikte ve (B) grubu 69.517.217.7586 adet hamiline yazılı payın ‘'borsada işlem gören'' nitelikte oluşturulmasına,

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 TL (1,00 TL) nominal değerli her bir pay için 1,00 TL fiyattan kullandırılmasına,

Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan Borsa'da satılmasına,

İş bu sermaye artırımında (A) grubu pay sahipleri, yeni pay alım hakkı kullanım süresinde (A) grubu paylardan doğan yeni pay alım haklarının tamamını kullanacaklardır. Bu kapsamda (A) grubu pay sahibi Bilal NAZ'dan satın alma taahhüdü alınmasına,

bayrk bedelli

Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların B Grubu pay olarak Borsa'da satılmasına,

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan (B) grubu payların Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasasında halka arz sonrasında satılamayan pay kalması halinde kalan payların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul Birincil Piyasada oluşan halka arz fiyatının ortalamasından bedellerinin tam ve nakden ödenerek satın alınacağına ilişkin Şirketin hakim ortağı Bilal NAZ'dan satın alma taahhüdü alınmasına,

Sermaye arttırımı nedeniyle çıkarılacak payların pay sahiplerine SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri kapsamında kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sisteminin esasları çerçevesinde kullandırılmasına;

İşbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için kurumlar nezinde başvuru, tescil ve gerekli tüm işlerin Şirket Yetkililerince yürütülmesine ve bu konularda yetkilendirilmelerine, karar verildi.