Şirketin yaptığı düzenlemeyle birlikte, mevcut sermayesi 54 milyon liradan, 129.600.000 TL’ye bedelsiz sermaye artırımı ile çıkarılacak.

Şirketin KAP üzerinden yaptığı düzenlemeye ilişkin açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu;

2024 Yılında Yatırımcısını Zengin Eden Borsa Hisseleri 2024 Yılında Yatırımcısını Zengin Eden Borsa Hisseleri

elite bedelsiz revize

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde; 19.01.2023 tarih ve 2023/001 sayılı yönetim kurulu kararımızın iptal edilerek, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesi gereğince çıkarılmış sermayenin yükseltilmesi amacıyla;

a) Şirketimizin 54.000.000,-TL çıkarılmış sermayesinin, 250.000.000,- TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, %140 oranında iç kaynaklardan artırılarak 129.600.000,-TL'ye çıkarılmasına,

b) Artırılacak 75.600.000,-TL'lik sermayenin 40.600.000,-TL'lik kısmının, paylara ilişkin ihraç primlerinden, 35.000.000,-TL'lik kısmının geçmiş yıl karlarından karşılanmasına,

c) Şirket sermayesinin %140 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, artırılan 75.600.000 TL'lik sermayeyi temsil edilen payların; tüm pay sahiplerine payları oranında Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinden dağıtılmasına, sermaye artırımında A Grubu nama yazılı paylar karşılığında 2.800.000,-TL nominal değerli A Grubu nama, B Grubu hamiline yazılı paylar karşılığında 72.800.000-TL nominal değerli B Gurubu hamiline paylar verilmesine,

d) Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına, bunun için gerekli tüm evrakın hazırlanmasına ve söz konusu işlemlerinin yapılması konusunda genel müdürlüğünün yetkilendirilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.