Bera Holding, KAP'a yaptığı açıklama ile temettü kararı ile ilgili yatırımcısını bilgilendirdi. Bera Holding, 2022 yılı kârından 29 Eylül 2023 tarihinde pay başına brüt 0,050 TL, net 0,045 TL nakit temettü ödenmesine karar verildiği belirtildi. Böylece son fiyata göre temettü verimi %0,40 olarak gerçekleşti.

Şirket 2022 yılında 1.866.470.717 TL kar açıklamıştı.

SPK Onayladı, Sermayesini Arttıracak SPK Onayladı, Sermayesini Arttıracak

Bera Holding Temettü Açıklaması

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, ''1.01.2022- 31.12.2022 Hesap Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri-II 14.1 Sayılı Tebliğ'i ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uygun olarak düzenlenmiş Konsolide Finansal Tablolara göre Bera Holding'in net dönem karı 1.866.470.717 TL'dir.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş yasal kayıtlar doğrultusunda hazırlanan mali tablolara göre 332.397.684,76 TL Dönem Net Karı oluşmuştur.

bera-1

Buna göre 2022 yılı hesap döneminde TMS/TFRS uyarınca hazırlanan konsolide mali tablolarda 1.866.470.717 TL, TTK ve VUK hükümleri uyarınca düzenlenen mali tablolarda ise 332.397.684,76 TL Dönem Net Karı oluşması nedeniyle, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında, Yönetim Kurulu'nun 26 Nisan 2023 tarihli toplantısında, Şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak, Esas Sözleşmenin 16.maddesine istinaden, 2022 yılı toplam dağıtılabilir net dönem kârından ödenmiş sermayenin %5'i olan 34.160.000 TL tutarında brüt 1.Temettü nakit kar payı dağıtımının Genel Kurul Toplantısının tescil edildiği ayı takip eden 3. ayın sonuna kadar nakden ödenmesi teklifinin Yönetim Kurulu tarafından 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu'na sunulması kararlaştırılmıştır.

bera-2

Bu bağlamda, Yasal kayıtlara göre oluşan 130.117.824,98 TL Net dağıtılabilir dönem karından 34.160.000 TL 1.Temettünün nakit kar payı dağıtılmasına, dağıtılması öngörülen kar payı düşüldükten sonra kalan 95.957.824,98 TL 'nin "olağanüstü yedekler" hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi, 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.'' açıklamalarında bulundu.

Bera Holding Faaliyeti Nedir ?

Bera Holding Grubu, çok ortaklı yapısı, kar ve zarar ortaklığına dayanan çalışma sistemiyle, Anadolu'da yeni bir ekonomik atılımın öncüsü olmuştur. Bera Holding küçük tasarrufları birleştirerek yatırıma ve üretime dönüştürmektedir.

Kağıt-Karton, Makine, Gıda, Petrol, İnşaat ve Yapı Malzemeleri, Mermer, Tekstil, Turizm gibi farklı sektörlerde faaliyetlerini sürdüren Bera Holding Grubu geleceğe dönük tüm strateji, hedef ve vizyonunu, global rekabeti, teknoloji ve bilgi çağını yaşayan dünyanın eğilimlerine göre belirlemektedir. Kalite, verimlilik, ihracat, rekabet kavramlarına önem vermektedir.

Güçlü öz kaynak, sağlam mali yapı, fedakar ve programlı bir çalışma, yüksek kapasiteli ve kaliteli üretim Bera Holding'in gelişme çizgisine yön veren dinamiklerdir.