Bugün (01.06.2023), “Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI), Penguen Gıda Sanayi A.Ş. (PENGD) ve Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (SAYAS) '' şirketlerinin genel kurul toplantıları var.

Şirketlerin genel kurullarında alınacak kararlar, kar payı dağıtımları/temettü ödemeleri dönemi olması nedeniyle merak ediliyor.
Listedeki şirketlerden hiçbirinin kar payı dağıtımı yapmayacağı anlaşılıyor.

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirketler
1) Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI)’nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01 Haziran 2023 Perşembe günü, saat 11:00’de, Çolaklı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:13 Çolaklı, Manavgat, Antalya adresinde bulunan Vonresort Golden Coast Oteli’nin Rhodonite Toplantı Salonu’nda yapılacak.

* Paylara tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi Tadili:
* Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000 (iki milyar beş yüz milyon) Türk Lirası yükseltiliyor ve [2023-2027] yılları (5 yıl) için geçerli olacak.

“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 18 Nisan 2023 tarihli toplantısında, Şirketimizin 65.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000 TL’ye yükseltilmesine ve Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin EK/6’daki şekilde tadil edilmesine, kayıtlı sermaye tavan artırımı ve esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’na gerekli başvuruların yapılmasına ve diğer işlemlerin yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiş olup, EK/6’da yer alan Esas Sözleşme Değişiklikleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla; Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri için SPK’na 24 Nisan 2023 itibarıyla başvuruda bulunulmuştur.”

kurul-4

Kar dağıtım teklifi:
* Kar payı dağıtımı yapılmayacağı görülmektedir.

2) Penguen Gıda Sanayi A.Ş. (PENGD) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.06.2023 tarihinde Perşembe günü saat 11:00’da Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Caddesi No:1 Nilüfer / BURSA adresindeki fabrika idari binasında yapılacak.

* Oy hakkının kullanılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Buna karşın; Şirket Esas Sözleşmesinde yapılan düzenlemeye göre A grubu pay sahiplerinin, yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

Kar dağıtım teklifi:
* Kar dağıtımı yapılmaması hususunda, Genel Kurul’a teklifte bulunma kararı aldıklarından, kar payı dağıtımı planlanmadığı görülmektedir.

kurul-2-1

“Şirketimiz, 2022 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 80.305.047 TL net dönem karı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 37.080.606,17 TL net dönem kârı elde etmiştir. Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası’nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı ,finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2022 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılması konusunda teklifi pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.”

3) Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (SAYAS) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı, 1 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’te Ramada Hotel & Suites by Wyndham İzmir – Ankara Asfaltı 24. Km. 44/6 35735 Ulucak, Kemalpaşa – İZMİR adresinde yapılacak.

* Şirketin 75.250.000.-TL olan sermayesi 34.719.101,07 adedi A grubu ve nama yazılı, 42.530.898,93 adedi ise B grubu ve hamiline yazılı paylar olmak üzere ayrılmıştır.
A grubu paylar esas sözleşme hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesi ve oy hakkında imtiyaza sahiptir. Uygulamada yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesine yönelik imtiyaz kullanılmamakta ve yönetim kurulu üye adayların genel kurulun takdirine yönetim kurulu tarafından sunulmaktadır. Bu nedenle imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplanmamaktadır. Şirketin düzenlediği olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (On beş), (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (bir) oy hakkına sahip bulunmaktadır.

Günün Önemli Borsa Ve Şirket Haberleri 14 Haziran 2024 Günün Önemli Borsa Ve Şirket Haberleri 14 Haziran 2024

Şirket Esas Sözleşmesi Tadili:
* Şirket’in kayıtlı sermayesi 500.000.000 (beşyüzmilyon) Türk Lirasına yükseltilecek olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları olmak üzere beş yıl için geçerli olacak şeklinde esas sözleşme tadili yapılması teklif ediliyor.
* Kar payı dağıtımı planlanmadığı görülmektedir.

Editör: Ece Çavuşlu