Bugün (16.05.2023), “Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BİMAS), Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (EDIP), Ekiz Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (EKIZ), Europen Endüstri İnşaat San.Tic.A.Ş. (EUREN), Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (YGYO) ve Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi (YYAPI)'' şirketlerinin genel kurul toplantıları var.

Şirketlerin genel kurullarında alınacak kararlar, kar payı dağıtımları/temettü ödemeleri dönemi olması nedeniyle merak ediliyor.
Listedeki 1 şirketin kar payı dağıtımına hazırlandığı anlaşılıyor.

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirketler
1) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BİMAS)’nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Mayıs 2023 Salı günü saat 11:00’de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacak.

* Şirket, nakdi ve/veya pay biçiminde kâr dağıtımı yapmayı planlamıyor.

Şirketin hisselerinde imtiyaz bulunmamakta olup her payın eşit oy hakkı bulunmaktadır.
Kar dağıtım teklifi:
* Şirket Yönetim Kurulu 14 Nisan 2023 tarihli kararında;
- Ortaklara ödenmiş sermayenin %500’üne isabet eden brüt 3.036.000.000 TL 'nin 2022 yılı karından karşılanmak üzere nakden dağıtılmasına,
- TTK’nın 519. maddesinde belirtilen hadlere ulaşıldığı için 1. tertip yedek akçe ayrılmamasına,
- 300.564.000 TL 'nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- Nakden dağıtılacak karın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahipleri için brüt=net 5,0 TL, diğer hissedarlar için 1 TL’lik hisseye (brüt 5,0 TL) net 4,50 TL nakit kar payı ödenmesine,
- Nakit kar payı dağıtımının iki taksit halinde, ilk taksidin 14 Haziran 2023 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 2,00 TL olarak, ikinci taksidin ise 20 Aralık 2023 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 3,00 TL olarak dağıtılmasının teklif edilmesine,
- Kar dağıtım tablosunun şirketin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere tavsiye edilmesine karar vermişti.
Teklif Genel Kurul’da oylanacak.

gk-1

02 Şubat 2023 tarihinde başlatılan pay geri alım programı ve gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilecek:
“Yönetim Kurulu, Şirket pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması gerekçesiyle 2 Şubat 2023 tarihinde pay geri alım programı başlatmış ve geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısını 5.000.000 adet (5.000.000 TL nominal), ayrılacak fonu azami 750.000.000 TL olarak belirlemiştir. İlgili geri alım programı kapsamında, 14 Nisan 2023 tarihi itibariyle 842.008 adet BİM payına (Şirket sermayesine oranı %0,14) tekabül eden 110.206.535 TL'lik alım yapılmıştır. Alımların finansmanı Şirket iç kaynaklarından sağlanmıştır. Alımlar en düşük 124,64 TL en yüksek 145,77 TL ve ortalama 130,89 TL birim pay fiyatlarından gerçekleştirilmiştir. Pay geri alımları sonrası Şirketin önceki programlarında yaptıkları alımlarla birlikte sahip olduğu BIM payları 10.200.000 adede (Şirket sermayesine oranı %1,68) ulaşmıştır.”

2) Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (EDIP)’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Mayıs 2023 Salı günü saat 11:00’de Şirketin merkezi, Mahmutbey Merkez Mh. Taşocağı Cd. 212 Outlet Alışveriş Merkezi No:5 Bağcılar-İSTANBUL adresinde yapılacak.

Kar dağıtım teklifi:
* Şirketin Yönetim Kurulu, Nakit Kar payı dağıtımı yapmayacağını ifade ediyor:
"Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen bireysel mali tablosuna göre 16.156.135,49 TL dönem karı, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmiş konsolide mali tablolarımıza göre de 562.146.813 TL (ana ortaklık payları 562.146.813 TL) dönem karı oluşmuştur. Buna göre SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere almış olduğu VUK hükümlerince hazırlanmış mali tablolarımızda oluşan 16.156.135,49 TL kardan 5.667.324,69 TL geçmiş yıl zararı düşülüp, 524.440,54 TL birinci tertip yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan 9.964.370,26 TL’nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, bu sebeple kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklif kararı "www.kap.gov.tr" ve "www.edip.com" internet sitemizde yer almaktadır.” demektedir.

2024 Yılında Yatırımcısını Zengin Eden Borsa Hisseleri 2024 Yılında Yatırımcısını Zengin Eden Borsa Hisseleri

3) Ekiz Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (EKIZ)’nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16.05.2023 Salı günü saat 13.00’de İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR adresinde yapılacak.

* Kar dağıtım teklifi:
Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının görüşülecek.
“ Gerekçe: Şirketin, 1 Ocak - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin; … bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolarına göre 37.109.876.-TL "Net Dönem Karı" oluşmasına rağmen, TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan finansal tablolarına göre ise 14.183.130,43-TL “Dönem Zararı” ve geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra dağıtılabilir dönem karı mevcut olmadığından dolayı; SPK’nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 1 Ocak- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılmayacağı hususu, Genel Kurul’ un bilgisine sunulacaktır.”

4) Europen Endüstri İnşaat San.Tic.A.Ş. (EUREN)’nin, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Mayıs 2023 günü, saat 09:30'da, Yenibağlar Mahallesi Türkaslan Sokak No:22 Tepebaşı / Eskişehir Ramada Encore by Wyndham Eskişehir adresinde yapılacak.

* Kâr dağıtımı yapılmasının planlanmadığı görülmekte.

5) Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (YGYO)’nin, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16.05.2023 Salı günü saat 12.00’da Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde yapılacak.

* Şirket’in, kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL (Birmilyar TürkLirası) olup, her biri 1 TL itibari değerde 1.000.000.000 (Birmilyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 235.115.706,01 TL (İkiyüzotuzbeşmilyon yüzonbeşbin yediyüzaltı Türk Lirası bir Kuruş) olup 619.863,26 TL’lik kısmı hamiline A grubu, 234.495.842,75 TL’lik kısmı ise hamiline B grubu paylardır. Bu sermaye 1 TL itibari değerde 235.115.706,01 adet paya ayrılmıştır.

gk-2

Şirketin kar dağıtım teklifi:
* Yönetim Kurulu tarafından karın dağıtılmaması yönündeki teklifi karara bağlanacaktır.

6 ) Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi (YYAPI)’nin, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10.05.2023 tarihinde, saat 14:30’da, “Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi Kayseri Türkiye” adresinde yapılacak.

* Şirket’in kayıtlı sermayesi 321.702.935,17 TL olup her biri 1 (Bir) TL değerinde 321.702.935,17 adet paya bölünmüştür. Şirketin mevcut 321.702.935,17 TL’1ik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamı nakden ödemiş olup, Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 TL itibari değerde 321.702.935,17 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.
* İmtiyazlı pay yoktur.

Şirketin kar dağıtım teklifi:
* Yönetim Kurulu tarafından karın dağıtılmaması yönündeki teklifi karara bağlanacaktır.

Editör: Ece Çavuşlu