Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı (ECZYT), kar payı dağıtımına ilişkin aldığı Yönetim Kurulu Kararı’na göre, hisse başına 1,70 TL tutarında temettü ödeyecek.

Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Nisan 2023 olarak açıklanırken, pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih ise 2 Mayıs 2023 olarak belirtildi.

Şirketin, bugün seans bitimi sonrası KAP üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

eczacıbaşı temettü

Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarına göre net dağıtılabilir dönem karının 1.486.894.074 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 221.005.411 TL olduğunu tespit etmiştir.

2022 yılı karının dağıtımı konusunda; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 37.maddesi'ne ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak, aşağıda belirlenen şekilde kar dağıtımı yapılması uygun bulunarak kar dağıtım önerisinin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yüzde 278 Bedelsiz, Yüzde 88 Bedelli Başvurusu Yaptı Yüzde 278 Bedelsiz, Yüzde 88 Bedelli Başvurusu Yaptı

Bu çerçevede;

1) Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, yasal kayıtlardaki mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı, çıkarılmış sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2022 yılı için genel kanuni yedek akçe ayrılmaması,

2) 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin 1.486.894.074 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %190'na tekabül eden 199.500.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,

3) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %190, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda kar payı ödenmesi,

4) VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre oluşan 247.713.711 TL tutarındaki vergi öncesi dönem karından yasal yükümlülükler ile dağıtılması öngörülen kar payı düşüldükten sonra kalan 21.505.411 TL'nin "olağanüstü yedekler" hesabına aktarılması,

5) Kar payı dağıtımına 27 Nisan 2023 tarihinde başlanılması,

hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 2022 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.