Şirket Yönetim Kurulu’nun bugün (25 Nisan 2022) gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlar;

Şirketimizin 300.000.000- TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde, 60.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 240.000.000-TL nakit (bedelli) olarak %400 oranında artırılarak 300.000.000 -TL 'ye çıkarılmasına, (Kayıtlı Sermaye Tavanı süresi 31.12.2021 tarihinde sona ermiştir. Süresinin 2022-2026 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması için 19.04.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.)

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına ve ortaklardan her birinin artan sermayeye paralel olarak sahip oldukları payları oranında (%400) yeni pay alabilmelerine,

Mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında; A grubu nama yazılı paylar için A grubu nama yazılı pay verilmesine, B grubu nama yazılı paylar için B grubu nama yazılı pay verilmesine,

Nakden arttırılan 240.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların 2.400.000 Türk Liralık kısmı A grubu nama yazılı ve 237.600.000 Türk Liralık kısmı B grubu nama yazılı olarak ihraç edilmesine,

Ortaklarımızın nakit olarak artırılan 240.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1 adet (=1 lot) payın nominal değeri olan 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son günü resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

Şirket'in mevcut 600.000 TL nominal değerli (A) grubu imtiyazlı paylarına sahip olan Mustafa Şahin'den yeni pay alma haklarının kullanım süresi içinde sahip olduğu (A) grubu paylara ilişkin yeni pay alma haklarının tamamını kullanacağına ilişkin taahhüt alınmasına,

Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların; nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. İkincil Piyasası'nda oluşacak fiyat üzerinden iki (2) işgünü süreyle satılmasına,

Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde şirket ortaklarına kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

Halka arz işlemlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'den aracılık hizmeti alınmasına ve bu amaçla gerekli sözleşmenin akdedilmesine,

Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerinin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için T.C Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, T.C Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

Mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.

Şirket 464 Milyon TL Değerindeki Üretim Tesisi Yatırımını Duyurdu Şirket 464 Milyon TL Değerindeki Üretim Tesisi Yatırımını Duyurdu