GESAN, Sermaye Piyasası Kurulu’na mevcut sermayesini 115.000.000 TL’den, iç kaynaklardan karşılanmak üzere 345.000.000 TL %300 bedelsiz sermaye artırımı ile 460.000.000 TL’ye çıkarmak için başvuru yapacak.

gesan bedelsiz

Şirketin bugün aldığı kararlar, KAP üzerinden hissedarlara şöyle açıklandı;

Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 115.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 345.000.000 TL (%300 oranında) artırılarak 460.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

2. İç kaynaklardan karşılanacak olan 345.000.000 TL tutarındaki sermayenin;

- 230.650.000 TL tutarındaki kısmının hisse senetleri ihraç primlerinden ve

- 114.350.000 TL tutarındaki kısmının geçmiş yıl karlarından karşılanmasına,

Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, Şirket sermayesine iştirak oranlarına göre mevcut pay sahiplerine bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına ve bu amaçla çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurulmasına,

İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ankara Ticaret Sicili de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirket'imiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına,

22 Nisan Şirket ve Borsa Haberleri 22 Nisan Şirket ve Borsa Haberleri

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaların yapılmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir.