Payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem Gören Ege Endüstri EGEEN en geç 4 Nisan 2022 tarihinde pay sahiplerine hisse başına 21,60 TL temettü ödeyecek.

Temettü ödemelerinde yoğun geçen Mart ayında toplamda 19 şirketin temettü ödemesi bulunuyor. Bu şirketler arasında, EGEEN 21 TL’nin üzerinde temettü ödemesiyle en fazla ödeme yapacak olan şirket olarak biliniyor.

Şirket 2 taksit ile toplamda 64,80 TL kar payı dağıtmış olacak.  2. Taksit ise, 29 Nisan 2022 tarihinde pay başına 42,20 TL olacak.

Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Mart 2022 olup, ödeme tarihi ise en geç 4 Nisan 2022 olarak açıklandı.

Yatırımcıların nakit temettü ödemesinden faydalanabilmesi için, hak kullanım tarihi olan 31 Mart’tan önce pay sahibi olması gerekiyor.

Şirketin geçtiğimiz yıl yaptığı temettü ödemeleri ise şöyle;

4 Ocak 2021 pay başına 36.3630 TL

26 Mart 2021 pay başına 51.2551 TL

18 Günde Hisse Fiyatını 4’e Katladı 18 Günde Hisse Fiyatını 4’e Katladı

egeen temettü tablo

Ege Endüstri Kar Dağıtım Politikası

Şirket ortaklarına her yıl SPK tarafından öngörülen oranda kâr dağıtımı yapılır. Şirket esas sözleşmesinin md.23/c bendi uyarınca birinci kâr payı ayrıldıktan sonra kalanın yüzde dördü yönetim kurulu üyelerine tahsis olunur.

Şirketin ihtiyaç duyduğu yatırımların finansmanı için gerekli kaynak öncelikle şirketin kâr ve diğer fonlarından karşılanır.

Şirketin bir sonraki yıl nakit akışı değerlendirilerek, öz kaynak ihtiyacının ortaya çıkması ihtimalinin tespiti halinde yıllık kârın bir bölümü olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir.

Kâr payı prensip olarak nakden ödenir. Ancak, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından, belli oranda nakden belli oranda pay olarak dağıtılmasına karar verilebilir.

Kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde başlanır. Bu süre her koşulda genel kurul toplantısının yapıldığı yılın son gününü aşamaz. Kâr payı dağıtım tarihi üç aylık süre içinde olmak kaydıyla yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca belirlenir.

Şirket tarafından, ara dönem finansal tablolarda yer alan kârlar üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtılabilir. Bu durumda ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilir. Diğer hususlarda ilgili tebliğ hükümlerine uyulur.