İmaş Makina #IMASM, 37 milyon TL olan mevcut sermayesini, iç kaynaklardan 194.250.000 TL (%525 oranında) artırarak, SPK’nın onaylaması halinde 231.250.000 TL’ye ulaştıracak.

imasm bedelsiz tablo

Şirketin bugün gerçekleştirilen toplantı ve alınan karara ilişkin detaylar, KAP üzerinden hissedarlara şöyle duyuruldu;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrasında yer alan "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir." hükmü çerçevesinde;

1.Şirketimizin mevcut 37.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 87.660.648,24 TL'si Emisyon Priminden, 3.351.333,94 TL'si Diğer Sermaye Yedeklerinden, 103.238.017,82 TL'si Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmak suretiyle toplam 194.250.000 TL artırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, 231.250.000 TL'ye yükseltilmesine,

13 Haziran 2024 Günün Önemli Şirket Haberleri 13 Haziran 2024 Günün Önemli Şirket Haberleri

2.Şirket sermayesinin %525 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 34.650.000 TL nominal değerli 34.650.000 adet (A) grubu ve 159.600.000 TL nominal değerli 159.600.000 adet (B) grubu payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

3.Bu kapsamda iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin tadil tasarısına (Ek) uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına,

4.Tadil tasarısına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirket'imiz temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına,

5.Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaların yapılmasına oy birliği karar verilmiştir.