Inveo Yatırım Holding A.Ş. kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

Inveo Yatırım Holding A.Ş. Sermaye Tavanı 500.000.000 TL

Şirket, SPK hükümlerine göre kayıtlı sermayeli bir yatırım oraklığı olarak 10.03.1998 tarihinde kurulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.05.2014 tarih ve 16/506 sayılı onayı ile şirket esas sözleşmesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkılacak şekilde değiştirilmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL'dir. Bu sermaye her biri  TL değerinde 500.000.000 paya ayrılmıştır. Kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesi 96.000.000 TL olup Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerde belirtilen usule uygun şekilde ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, "A" grubu nama yazılı 96.000 adet pay karşılığı 96.000 TL'den; "B" grubu hamiline yazılı 95.904.000 adet pay karşılığı 95.904.000 TL'den oluşmaktadır.

Enerji Şirketi Ülke Geneli Kazandığı İhaleleri Duyurdu Enerji Şirketi Ülke Geneli Kazandığı İhaleleri Duyurdu

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Nama yazılı paylar serbestçe devredilebilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkartılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında Aa Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2022 ile 2026 yılları arasında yani beş yıl için geçerlidir.