Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirket, Kerevitaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (KERVT) firması olarak görünüyor. 
Kerevitaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (KERVT)’nin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, ı 13.06.2023 saat 14:00’de “Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul” adresinde yapılacak.

* Şirket esas sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Esas sözleşme uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

111-3
* Şirket, Esas Sözleşme Tadil Metnini şu şekilde teklif ediyor:
Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararları, üyelerden birinin yazılı olarak yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisinin her bir Yönetim Kurulu üyesine sunulması ve hiçbir üyenin bu öneri için toplantı talep etmemesi şartı ile, üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle toplantı yapılmaksızın da alınabilir. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Toplantıya katılmayan üyeler oy kullanamazlar.”
* Kar payı dağıtımı planlanmadığı görülmektedir.

2222222

Kar Payı Dağıtımı Yapacak Şirket ise Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (BRLSM) firması
* Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi Ve Ticaret A.Ş. firması, hissedarlarına, brüt % 11,61 ve net % 10,45 oranında olmak üzere, toplamda brüt 26 milyon TL nakit kar payı dağıtılması işlemlerine bugün (13.06.2023) başlanacak.
* * 1 TL nominal değerde hisse senedine % 10,45 oranında ve 0,10 TL net nakit temettü ödenmesi yapılacak.

* Stopaj oranı % 10’dır.
* Genel Kurul'da kabul edilen nakit kar payının net tutarı 23,4 milyon TL olarak beyan edildi.
* Pay biçiminde kar payı ödeme yapılmayacak.

Çemtaş Çelik, Denge Çubuğu Yatırımını Tamamladı Çemtaş Çelik, Denge Çubuğu Yatırımını Tamamladı

* Nakit kâr payı dağıtımı 13 Haziran’da (bugün) başlayacak olup, 15 Haziran’da ödeme işlemi gerçekleşecek.

** Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKGYO) firması bugün (13.06.2023) sermaye artırımı yapıyor **
Bedelli Sermaye Artırımı ile Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtım İşlemlerine Başlıyor.

* Rüçhan hakkı kullanım oranı % 50 oluyor.

* Şirketin, 1.145.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %50 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 1.717.500.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08 Haziran 2023 tarihli ve 31/669 sayılı toplantısında uygun bulunmuş ve 2023/32 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde duyurulmuştu.
Kurulun 12 Haziran 2023 tarihli ve E-12233903-340.05.05-38543 sayılı yazısı ile ihraç edilecek paylara ilişkin izahameye de onay verilmiştir.
Ortakların ellerindeki payların %100 oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır ve pay alma hakları kısıtlanmamıştır.

Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 13.06.2023 ile 27.06.2023 tarihleri arasında 15 gün süre ile kullandırılacaktır.

33333-1

Yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın rüçhan hakkı kullanım fiyatı 1 TL olarak belirlenmiştir.
Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.
Halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, ana ortağı olan T.Vakıflar Bankası T.A.O., kalan payları, satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde, her halükarda her bir pay için 1 TL nominal değerden aşağı olmamak üzere halka arz fiyatı ortalamasından, bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle satın almayı taahhüt etmiştir.