Bugün (12.05.2023), “Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. (YATAS) ve Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN)'' şirketlerinin genel kurul toplantıları var.

Şirketlerin genel kurullarında alınacak kararlar, kar payı dağıtımları/temettü ödemeleri dönemi olması nedeniyle merak ediliyor.
Listedeki 2 şirketin de kar payı dağıtımına hazırlandığı anlaşılıyor.

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirketler
1) Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. (YATAS)’nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12.05.2023 Cuma günü, saat 14:00’de Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No:14/1 Kartal/İstanbul adresinde yapılacak. 

* Ortaklık payları içinde imtiyazlı bir pay bulunmamakta olup her bir pay oy hakkı, temettü hakkı, yönetim kurulu seçimi vb. tüm haklardan eşit ölçüde faydalanmaktadır.
111-1

Yüzde 500 Bedelsiz Dağıtan Şirket, 40 Milyon Dolarlık İş Anlaşmasını Duyurdu Yüzde 500 Bedelsiz Dağıtan Şirket, 40 Milyon Dolarlık İş Anlaşmasını Duyurdu

Kar dağıtım teklifi:
* Şirket  pay biçiminde kar payı dağıtımı planlamıyor. 
* Şirketin Nakit Kar payı dağıtımında; 200.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden ödenmesi teklifi görünmekte.

222-1
* Şirket Yönetim Kurulu’nun 27.03.2023 tarih, 10 sayılı kararı ile 
şirket esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7.maddesinin değiştirilmesi öngörülmüş ve söz konusu tadil tasarısı için T.C. Sermaye Piyasası Kurulundan ve T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli görüş ve izinleri almış olup,  tadil edilmesi genel kurulun onayına sunulacak:
Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni 
Yönetim Kurulu ve Süresi: Madde 7- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 5 (beş) en fazla 11 (onbir) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, görev süreleri ve seçimi Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilen üye selefinin süresini tamamlar. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev süreleriyle bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir.

2) Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN)’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12/05/2023 Cuma günü saat 09:30’da aşağıdaki gündem maddelerinde yazılı olan hususları görüşmek üzere Polat Renaissance İstanbul Hotel Sahil Yolu Cad. No: 2 Yeşilyurt, Bakırköy, İstanbul adresinde, Ankara-Antalya Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 125.000.000 (YüzYirmiBeşMilyon) TL olup beheri 1 (Bir) TL değerinde 125.000.000 (YüzYirmiBeşMilyon) paya bölünmüştür.

333-1
 
(*) 31.12.2022 itibariyle halka açık kısım içerisinde yer alan %0,04 oranındaki 53.394 adet hisse Yüksel Göktürk’e ve %0,22 oranındaki 270.000 adet pay Barış Göktürk’e aittir.
Şirket’in sermayesinde; Barış Göktürk, Yüksel Göktürk, Burak Göktürk ve Ferhan Göktürk sırasıyla 23.327.464, 23.327.464, 880.282 ve 880.282 adet A grubu imtiyazlı paya sahiptir. A grubu payların Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarının seçiminde imtiyazları vardır. (B) grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Kar dağıtım teklifi:
* Şirketin Nakit Kar payı dağıtımında; 12,5 milyon Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden ödenmesi,
* Nakit temettü ödemesinin brüt %10 oranında ve 0,10 TL ve net % 9 oranında ve 0,09 TL tutarında yapılması hususları, 11 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 2022 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nda görüşülecek.