Bugün (11.05.2023), “Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortakılığı Anonim Şirketi (AKFGY), Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (ELITE), Ostim Endüstriyel Yatırımlar Ve İşletme A.Ş. (OSTIM) ve Tapdi Oksijen Özelsağlık Ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş (TNZTP) '' şirketlerinin genel kurul toplantıları var.

Şirketlerin genel kurullarında alınacak kararlar, kar payı dağıtımları/temettü ödemeleri dönemi olması nedeniyle merak ediliyor.
Listedeki 2 şirketin kar payı dağıtımına hazırlandığı anlaşılıyor.

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirketler


1) Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortakılığı Anonim Şirketi (AKFGY)’nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11.05.2023 tarihinde saat 14:00’de şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul adresinde yapılacak.

* Şirketin ödenmiş sermayesi 1,3 milyon TL’dir. Şirketin hisseleri A, B, C ve D grubu hisseler olarak dörde ayrılmıştır. A, C ve D grubu hisseler nama yazılı olup, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 2 adedi A Grubu, 2 adedi C Grubu ve 2 adedi D Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. B grubu hisseler hamiline yazılıdır.

kurul-1

* Şirket kar payı dağıtımı yapmayacak.

* Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin, SPK ve Ticaret Bakanlığı onayına istinaden tadil edilmesi genel kurulun onayına sunulacak:
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni
Sermaye Ve Paylar Madde 8: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.07.2006 tarih ve 31/894 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 6,5 milyon TL olup, her biri 1 TL itibari değerde 6.500.000.000 (AltıMilyarBeşYüzMilyon) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.300.000.000 TL olup her biri 1,00 TL değerinde 1.300.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Bu payların 3.771,983 adedi A Grubu nama yazılı, 1.299.988.684,052 adedi B Grubu hamiline yazılı, 3.771,983 adedi C Grubu nama yazılı, 3.771,983 adedi D Grubu nama yazılı paylardır. 3.771,983 adet A Grubu pay Hamdi Akın’a, 3.768,212 adet C Grubu pay Hamdi Akın’a, 3,771 adet C Grubu pay Akfen Turizm Yatırımları ve İşletmecilik A.Ş.’ye, 3.771,983 adet D Grubu pay Hamdi Akın’a aittir. Hamiline yazılı payların devri kısıtlanamaz. Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay, C Grubu pay karşılığında C Grubu pay, D Grubu pay karşılığında D Grubu pay çıkarılacaktır.
Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Yönetim Kurulu, 2020-2024 yılları arasında (5 yıl) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir.
Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir.
Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Ayni sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda alınabilir.

2) Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (ELITE)’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11 Mayıs 2023 Perşembe günü, saat 14:00'te Şirket Merkezi olan Başkent Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No:3 Malıköy / Sincan / ANKARA adresinde yapılacak.

Şirketin çıkarılmış sermayesi payları, her biri 1 Türk Lirası değerinde 129.600.000 adet paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 4.800.000 adet Nama yazılı A Grubu ve 124.800.000 adet hamiline yazılı B Grubu paydan oluşmaktadır. Ana sözleşmemizin Genel Kurul başlıklı 10. maddesinde “Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her pay sahibinin en az bir oyu vardır.
Her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.” hükmü bulunmaktadır
Dolayısıyla, Şirketimizin esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir.

genel-2

Kar dağıtım teklifi:
* Şirketin Nakit Kar payı dağıtımında; 60.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden ödenmesi,
* Nakit temettü ödemesinin brüt 0,46 TL ve net 0,41 TL tutarında ve %41,66 oranında yapılması hususları, 11 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 2022 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nda görüşülecek.

3) Ostim Endüstriyel Yatırımlar Ve İşletme A.Ş. (OSTIM)’nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 14:00’de OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim / ANKARA adresinde yapılacak.

22 Nisan Şirket ve Borsa Haberleri 22 Nisan Şirket ve Borsa Haberleri

* Kar dağıtım teklifi:
Şirketin kâr dağıtımı yapmayacak.
“Kâr dağıtımı yapılmayacağına ilişkin genel kurula sunulacak teklifin KAP’ta duyurulmasına karar verilmiştir.” denilmektedir.

genel-3

4) Tapdi Oksijen Özelsağlık Ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş (TNZTP)’nin, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11 Mayıs 2023 Perşembe Günü saat 14:00’da Aydoğdu Mah 1267/1 Sok No 4 Buca /İzmir adresinde bulunan “İzmir Tınaztepe Üniversitesi Konferans Salonu” adresinde yapılacak.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 128 milyon TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 128 milyon adet paya bölünmüştür.
A grubu payların Genel Kurul toplantılarında 5 (beş) oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarının seçiminde imtiyazları vardır. (B) grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

genel-4

Nakit Kar Payı Teklifi:
* Nakit Kâr dağıtımı yapılacağı görülmekte olup; toplam 32,6 milyon TL net kar payı dağıtımı planlanmakta.
* Net 0,25 TL tutarında ve %25,47 oranında net kar payı dağıtımı öngörülüyor.

Editör: Ece Çavuşlu