Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş. (LUKSK)  2023 yılında yatırımcılarına temettü dağıtacağını açıkladı. Yatırımcılarına 1 lot hisse başına brüt 0,40 TL temettü verecek olan Lüks Kadife şirketi, stopaj oranı düşüldükten sonra yatırımcıların hesaplarına 1 lot hisse başına 0,36 TL kar payı aktarımı yapacağını da duyurdu. 

21 Haziran 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 21 Haziran 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri

Lüks Kadife (LUKSK) 2023 Temettü Kararı 

Lüks Kadife şirketi temettü ödemesi ile ilgili KAP'a açıklamalarda bulundu;  ''01.01.2022 - 31.12.2022 Hesap Dönemi Kar Dağıtımı Önerisi;

Yönetim kurulumuz toplanarak 2022 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımı hususu görüşerek uzun vadeli şirket stratejimiz, şirketimiz sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerisini 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin şirket genel kurulunda pay sahiplerimizin onayına sunmaya karar vermiştir.

temettu-odemesi

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre 112.162.706,00 TL konsolide dönem kârı elde edilmiştir. Bu doğrultuda; yapılan müzakere sonunda ekte yer alan 2022 yılı kâr dağıtım tablosunun onaylanmasına, SPK Mevzuatı'na uygun olarak hesaplanan 2022 yılı konsolide dönem kârından esas sözleşmenin 35. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak genel kanuni yedek akçe, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 86.691.459,08 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının Birinci Kâr Payı olarak Brüt 4.000.000 TL olarak dağıtılmasına, kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise; Ortaklara dağıtılacak 4.000.000 TL brüt kâr payının; tamamının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanması, kalan bakiyenin Olağanüstü Yedek olarak ayrılması ve kar dağıtımına ilişkin ödeme takviminin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına, kar dağıtım önerisinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 437 nci maddesi uyarınca şirket merkez adresinde ve internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.'' açıklamalarında bulundu.

Editör: Ece Çavuşlu