Payları Borsa İstanbul’da EGEEN kodu ile işlem gören Ege Endüstri pay başına 43 lira 20 kuruş tutarında rekor temettü verecek.

KONTR Hisselerine 1 Ay Süreyle Kısıtlama Getirildi KONTR Hisselerine 1 Ay Süreyle Kısıtlama Getirildi

Ege Endüstri, 2 taksit şeklinde ödenecek kar payı dağıtımı için ilk taksit ödemesini 31 Mart 2022’de pay başına 21,60 TL ödeyerek gerçekleştirdi.

İkinci taksitte ise pay başına brüt 48 TL net 43,20 TL yatırımcılarına temettü ödemesi gerçekleştirecek. Temettü dağıtma tarihi 29.04.2022 Ödeme tarihi en geç 06.05.2022 olacak.  Şirket 2. taksit ile birlikte toplamda 64,80 TL kar payı dağıtmış olacak.

ege endüstri temettü

Yatırımcıların nakit temettü ödemesinden faydalanabilmesi için, hak kullanım tarihi olan 31 Mart’tan önce pay sahibi olması gerekiyor.

Şirketin geçtiğimiz yıl yaptığı temettü ödemeleri ise şöyle;

4 Ocak 2021 pay başına 36.3630 TL

26 Mart 2021 pay başına 51.2551 TL

Ege Endüstri Kar Dağıtım Politikası

Şirket ortaklarına her yıl SPK tarafından öngörülen oranda kâr dağıtımı yapılır. Şirket esas sözleşmesinin md.23/c bendi uyarınca birinci kâr payı ayrıldıktan sonra kalanın yüzde dördü yönetim kurulu üyelerine tahsis olunur.

Şirketin ihtiyaç duyduğu yatırımların finansmanı için gerekli kaynak öncelikle şirketin kâr ve diğer fonlarından karşılanır.

Şirketin bir sonraki yıl nakit akışı değerlendirilerek, öz kaynak ihtiyacının ortaya çıkması ihtimalinin tespiti halinde yıllık kârın bir bölümü olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir.

Kâr payı prensip olarak nakden ödenir. Ancak, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından, belli oranda nakden belli oranda pay olarak dağıtılmasına karar verilebilir.

Kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde başlanır. Bu süre her koşulda genel kurul toplantısının yapıldığı yılın son gününü aşamaz. Kâr payı dağıtım tarihi üç aylık süre içinde olmak kaydıyla yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca belirlenir.

Şirket tarafından, ara dönem finansal tablolarda yer alan kârlar üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtılabilir. Bu durumda ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilir. Diğer hususlarda ilgili tebliğ hükümlerine uyulur.