Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR), 20 Mayıs 2024 tarihinde (bugün) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ( KAP) yaptığı bildirimle Genel Kurul Kar Payı Dağıtım kararı hakkında açıklamalarda bulundu. Son 1 ayda yüzde 32.49 yükselen hissede, yatırımcıları şaşırtan haber geldi. Şirket tarafından yatırımcılara yapılan KAP açıklamasına göre temettü ödememesi yapılmamasının kararlaştırıldığı duyuruldu.

DOBUR şirketinin yaptığı açıklamaya göre, 2023 hesap dönemine ait net dönem zararı 6.731.957 TL olarak belirlendi ve yatırımcılara kar payı ödememesi netleştirildi.

DOBUR hissesi, 225.9 TL ile günü tamamlarken, şirket hisseleri bir gün içinde %9.98, son beş gün içinde %25.50, bir ayda %32.49, altı ayda %169.89, yılbaşından bu yana %250.23 ve yıllık bazda %590.83 oranında değer kazandı. Uzun vadede ise, son beş yılda %7743.75 ve tüm zamanlar bazında %6299.38 oranında artış gösterdi.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında,

''İşbu Karar Türk Ticaret Kanunu madde 390/IV hükmü uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanmıştır.

Günün Önemli Borsa Ve Şirket Haberleri 14 Haziran 2024 Günün Önemli Borsa Ve Şirket Haberleri 14 Haziran 2024

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası ile SPK'nın 07.03.2024 tarih, 2024/14 sayılı bülteninde yayımlanan 07.03.2024 tarih, 14/382 sayılı kurul kararı da dikkate alınarak;

- SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ile enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin olarak SPK'nın 28.12.2023 tarihli İlke Kararı'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait Bireysel Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 6.731.957-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 174.886,41.-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 2023 yılında yapılan 332.887,60-Türk Lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak 6.573.955,81.-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 12.897.629,74.-Türk Lirası cari yıl karını içeren Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabının 584.933.580,34.-Türk Lirası negatif bakiye verdiği

görülerek,

- SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde 12.897.629,74 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesi uyarınca 174.886,41 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan 12.722.743,33 TL'nin Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınmasına,

- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan bireysel finansal tablolarına göre yukarıda bahsi geçen yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra 6.906.843,41.- Türk Lirası tutarındaki "Net Dönem Zararı"'nın "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması,

- VUK'a göre tutulan kayıtlarda, vergi düzenlemeleri gereği, özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmamasına,

- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan mali tablolarda da, VUK kayıtlarına parallel olarak, özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmamasına

hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

İlişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.'' denildi.

Editör: Ece Çavuşlu