Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş. (METUR) şirketi, bedelli sermaye artırımı yapacağını yatırımcılarına duyurdu. Haziran ayının ilk bedelli sermaye artırımı açıklaması METUR şirketinden geldi. METUR 270 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 54 milyon TL olan ödenmiş sermayesini yüzde 140,74 bedelli olarak artırarak 76 milyon TL artıracağını açıkladı. Şirketin bedelli sermaye artırımının tamamlanmasının ardından mevcut sermayesi 130 milyon TL'ye yükselecek.

Son İşlem Gününde BOFA Milyarlık Satış İle Damga Vurdu Son İşlem Gününde BOFA Milyarlık Satış İle Damga Vurdu

Metemtur Yatırım Enerji (METUR) Bedelli Sermaye Artırımı Açıklaması

Şirketin KAP üzerinden gerçekleştirdiği sermaye artırımı duyurusunda; ''Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.06.2023 tarihli toplantısında;

  1. Şirket esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinde öngörülmüş olan yetkiye istinaden, Şirket'in 270.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 76.000.000 TL (%140,74 oranında) artırılarak 130.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
  2. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının, payların nominal değeri olan 1 TL karşılığında kullandırılmasına,
  3. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
  4. Yapılacak sermaye artırımında ihraç edilecek payların tamamının Borsa'da işlem gören nitelikte hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,
  5. Yapılacak olan nakit sermaye artırımında, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine,
  6. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan satılmasına,
  7. Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecek işlemleri takiben satılamayan pay olması halinde, satılamayan payların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılmasına,
  8. Nakit sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,

kap

Sermaye artırımı sürecinin başlatılması, sermaye artırımına ilişkin olarak A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den aracılık hizmeti alınması, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dâhil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü, ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmali dahil olmak üzere iş bu sermaye artırımı süreci kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında Koray ETİ ve Serkut Yavuz ATEŞ'in yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna ve tüm paydaşlarımıza duyurulur.'' açıklamalarında bulunuldu.

Editör: Ece Çavuşlu