Şirketin aldığı bedelsiz kararıyla birlikte, şirket, 52.500.000 TL sermayesini, 183.750.000 TL’ye yükseltmiş olacak.  Alka Kağıt sanayi, geçtiğimiz ay %164 oranında, pay başına net 1,47 nakit temettü dağıtımı gerçekleştirmişti.

Alka Kağıt’ın %250 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararına ilişkin, KAP üzerinden yaptığı açıklamanın tamamı şöyle,

alka bedelsiz

Aselsan Şirketinin Temettü Kararı Netleşti Aselsan Şirketinin Temettü Kararı Netleşti

Şirketin sermayesinin 52.500.000.-TL (Elliikimilyonbeşyüzbin Türk Lirası)'dan, tamamı müsait özkaynak kalemlerinden; 99.846.844,21 TL' sı Olağanüstü Yedeklerden, 23.647.927,87 TL'sı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından ve 7.755.227,92 TL'sı Gayrimenkul Satış Kazançlarına ait fondan karşılanmak üzere, toplamı 131.250.000-TL (Yüzotuzbirmilyonikiyüzellibin Türk Lirası)'sı bedelsiz sermeye artırım yöntemi ile ilave edilerek 183.750.000.-TL (Yüzseksenüçmilyonyediyüzellibin Türk Lirası)'sına çıkarılmasına, artan 131.250.000-TL (Yüzotuzbirmilyonikiyüzellibin Türk Lirası)'sına tekabül eden 13.125.000.000 adet hissenin mevcut ortaklara bedelsiz dağıtılmasına,

Bu amaçla, hazırlanan esas sözleşme tadil metni ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulundan müteakiben T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına ve Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülüp karara bağlanmak üzere Genel Kurula sunulmasına, gerekli işlemlerin Genel Müdürlükçe yürütülmesine karar verilmiştir.