Şirketin 9 Şubat tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla ihtiyaç duyduğu fonları tam ve zamanında temin edebilmesi, sermaye artırımı işlemlerinin kısa sürede sonuçlandırılabilmesi ve Borsada işlem gören pay fiyatında öngörülen sermaye artırımı sonrasında yaşanacak sulanma etkisinin azaltılması amacıyla aldığı kararı KAP üzerinden yatırımcılarına duyurdu.

2,2 Milyar TL'lik Dev Alım Yapıldı! Yatırım Şirketinin En Çok Aldığı Hisseler 2,2 Milyar TL'lik Dev Alım Yapıldı! Yatırım Şirketinin En Çok Aldığı Hisseler

egser sermaye artırımı

Şirketin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Esas Sözleşmenin 6 ncı maddesinin Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu yetkiye istinaden, 150.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayemizin 350.000.000,-TL'ye çıkarılmasına,

Artırılan 275.000.000,-TL tutarındaki payların 209.000.000,-TL tutarındaki kısmının Şirketimizin yasal defter ve kayıtları ile Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanarak son olarak kamuya açıklanan 30 Eylül 2022 tarihli finansal tablolarında yer alan iç kaynaklardan, kalan 66.000.000,-TL tutarındaki kısmının ise ortaklarımızın yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın nakden karşılanmasına,

Artırılan 275.000.000,-TL nominal değerli sermayeyi temsilen ihraç edilecek 27.500.000.000 adet (C) Grubu hamiline yazılı imtiyazsız payların, Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa)'nde işlem gören nitelikte ve Kurul ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak ihracına,

Sermaye artırımı işlemleri kapsamında aracılık faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına,

Yeni pay alma hakkının kullanılmasında, beheri 1 Kuruş nominal değerli 100 adet paydan oluşan 1,-TL nominal değerli bir payın (1 lot) fiyatının 5,-TL olarak belirlenmesine,

Yeni pay alma haklarının 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma haklarını kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların, beheri 1 Kuruş nominal değerli 100 adet paydan oluşan 1,-TL nominal değerli bir payın (1 lot) fiyatının 5,-TL'den aşağı olmamak üzere Borsa Birincil Piyasasında oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle halka arz edilmesine,

Kurulun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25 inci maddesi uyarınca, yeni pay alma haklarının kullanılması ve yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi sonrasında satılamayan pay olması halinde, söz konusu satılamayan payların 6 (altı) işgünü içinde iptal edilmesine,

Kurulun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ile II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği hükümleri çerçevesinde, sermaye artırımı nedeniyle düzenlenecek izahname ile tasarruf sahiplerine duyurunun onaylanması talebiyle Kurula başvurulmasına ve

Sermaye artırımı ve Esas Sözleşme değişikliği işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Kurul, Ticaret Bakanlığı, Borsa İstanbul A.Ş., MKK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması, izin veya onayların alınması, izahname, duyuru, sözleşme, beyan ve benzeri evrakların imzalanması dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü işlemin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.