Mevcut sermayesi 13.377.187,3 TL olan şirket, yüzde 90 bedelli sermaye artırımı ile 25.500.000,3 TL sermayeye ulaşacak.

Yurt Dışı Yatırımına 3.5 Milyonluk Sermaye Ödemesi Yapıldı Yurt Dışı Yatırımına 3.5 Milyonluk Sermaye Ödemesi Yapıldı

Şirket Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara ilişkin açıklama, KAP üzerinden yatırımcılara şu şekilde ifade edildi;

balat bedelli tablo

1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi ve Payları Nevi" başlıklı 6’ncı maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 50.000.000 (elli milyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.377.187,30 (on üç milyon üç yüz yetmiş yedi bin yüz seksen yedi lira otuz kuruş) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %90,62303 oranında olmak üzere 12.122.813 (on iki milyon yüz yirmi iki bin sekiz yüz on üç) Türk Lirası artırılarak 25.500.000,30 (yirmi beş milyon beş yüz bin otuz kuruş) Türk Lirası'na çıkarılmasına,

2. İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek hamiline yazılı payların imtiyazsız ve "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

3. Nakit olarak artırılan 12.122.813 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların tamamının hamiline yazılı ve imtiyazsız olarak ihracına; ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına,

4. Pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

5. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal bedelin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 2 (iki) iş günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilmesine,

6. Şirketimiz ortakları Anadolu Girişimleri A.Ş. (4.817.500 TL), Mehmet Ömer Akad (2.125.000 TL), Ali Penah Bozyiğit (1.657.500 TL) ve Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş. (1.000.000 TL) (sermayedeki pay oranları sırasıyla; %3,55, %4,39, %0,14 ve %1,48) tarafından herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, faizsiz olarak, ileride sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilmiş olan toplam 9.600.000 TL tutarlı sermaye avansının, işbu sermaye artırımında ortaklarımızın yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan pay olması durumunda, sermaye avansı bakiyesinin tamamının sermaye artırımında kullanılmasına,

7. Halka arzdan ve sermaye avansı hesabında kalan bakiyenin sermaye artırımında kullanılması sonrası sermaye artırımı kapsamında kalan payların VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25.1(a) hükmü uyarınca 6 iş günü içinde iptal edilmesine,

8. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

9. Sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek payların Şirketimiz pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılması ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.