Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (MNDTR) tarafından 13 Şubat 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Bedelli Sermaye artırımının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması hakkında açıklamalarda bulundu.

Yüzde 200 oranında yapılacak olan sermaye artırımının tarihi 15 Şubat 2024 olarak açıklanırken şirket KAP açıklaması ile yatırımcısını bilgilendirdi.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan açıklamada, 

22 Nisan Şirket ve Borsa Haberleri 22 Nisan Şirket ve Borsa Haberleri

''Şirketimizin 349.680.268,66 TL olan ödenmiş sermayesinin, 1.600.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı nakden olmak üzere 699.360.537,32 TL artışla %200 oranında artırılarak 1.049.040.805,98 TL’ye artırılması Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından 08.02.2024 tarihinde onaylanmış, Kurul’un 09.02.2024 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-49407 sayılı onay yazısı ekinde yer alan İzahname 09.02.2024 tarihinde KAP’ta yayımlanmıştı.

Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) İzahname’de belirtilen esaslara uygun olarak 15.02.2024 ile 29.02.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

Pay sahiplerinin çıkarılmış sermayedeki mevcut paylarına göre %200 oranında yeni pay alma hakları vardır. Yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız bu haklarını Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı süresi içinde satabilirler. Yeni pay alma (rüçhan) hakkının alınıp satılabilmesi için Borsa tarafından Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı açılarak KAP’ta duyurulur. Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı’nın açılış günü rüçhan hakkı kullanımının başlangıç günüdür. Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı’nın kapanış (son işlem) günü ise rüçhan hakkı kullanma süresi sonundan önceki beşinci iş günüdür.

Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kullanımında bir lot payın (100 adet pay) nominal değeri 1 TL olup, 1 TL üzerinden satışa sunulacaktır.

Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara başvurarak yeni pay alma bedellerini yatıracaklardır. Pay bedelleri Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nezdinde münhasıran bu sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan (IBAN: TR73 0003 2000 0000 0119 6057 18) nolu hesaba aktarılmak üzere tam ve nakit olarak aracı kurumlar nezdindeki yatırım hesaplarına yatırılacaktır.

Sermaye artırımına ilişkin Kurul’ca onaylamış olan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr), Şirketimizin internet sitesinde (www. mondigroup.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek olan Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitesinde (www.terayatirim.com) yer almaktadır.

İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar hak kullanım süresi boyunca hak kullanımını takiben MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar “Borsa’da Satış” yöntemi kullanarak 2 iş günü süreyle, nominal bedelin altında olmamak kaydıyla, BİAŞ Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir.

Yeni pay alma haklarının kullanılması ve kalan payların Borsa’da halka arzından sonra kalan pay olması halinde, söz konusu payların Borsa’da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde Borsa İstanbul birincil piyasada oluşacak satış fiyatlarının ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam olarak ve nakden ödenerek satın alınacağı Şirketimiz ana pay sahibi Mondi Corrugated B.V. tarafından taahhüt edilmiştir.

Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.'' denildi.

Editör: Ece Çavuşlu