Bugün (08.06.2023), “A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda Ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (AVOD), ve Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD)'' şirketlerinin genel kurul toplantıları var.

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirketler
1) A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda Ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (AVOD)’nin 2022 yılına ait ertelenmiş olan 2022 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08 Haziran 2023 perşembe günü Saat: 14:00’ de Şirket merkezi olan Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR adresinde yapılacak.

* 10.05.2023 tarihinde yapılması planlanan Şirketin 2022 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelendiği için 2022 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı da ertelenmişti.

* A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.06.2023 tarihinde saat:16:00 de Şirket merkez adresi olan Yıldırım Mah. 35. Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR" adresinde yapılacak.

genel-11

* Şirket, nakdi ve/veya pay biçiminde kâr dağıtımı yapmayı planlamıyor.

* Pay Geri Alımları Hakkında Bilgilendirme:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı ile Şirket paylarının geri alımına ilişkin açıklamaları çerçevesinde; Şirketin Yönetim Kurulu’nun 15.02.2023 tarihli kararı ile, yatırımcılarının hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla,
a) Pay geri alım programının azami 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde belirlendiği,
b) Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 65.000.000 TL olarak ve geri alınacak azami hisse adedinin ise 20.000.000 adet (20.000.000 TL Nominal) olarak belirlenmesine c)Pay geri alım için ayrılacak fonun, Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanacağı,
d) Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına karar verildiği ve bu maddenin oylamaya sunulmadığı, sadece Genel Kurul’u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer aldığı açıklanmıştır.

1 hisseye emir paketi tedbiri geldi! 1 hisseye emir paketi tedbiri geldi!

genel-22

2) İmaş Makina Sanayi A.Ş. (IMASM) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08 Haziran 2023 Perşembe günü saat 10.00’da “Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat: 37 42060 Selçuklu/Konya adresinde yapılacak.

* Kar payı dağıtımı planlanmadığı görülmektedir.

“Şirketimizin, 2022 yılı faaliyetlere ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği ve Uluslararası Muhasebe/Finansal raporlama standartları (UMS/UFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan bilançomuzda 212.751.779 TL net dönem karı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda 138.058.750 TL net dönem karı mevcuttur. 2022 yılına ilişkin kar dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına, karar verilmiştir.”

3) Kristal Kola Ve Meşrubat San.Tic. A.Ş. (KRSTL) firmasının 04 Mayıs 2023 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen 2022 yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı, 08 Haziran 2023 tarihin de saat 12,30’da Kaya İstanbul Faır&Conventıon Hotel, Gökevler Mah.2317 Sk.No:1 Esenyurt/İSTANBUL yapılacak.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 192.000.000 TL olup tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 Kr (Bir Kr) itibari değerde 19.200.000.000 adet paya bölünmüştür. Genel Kurul toplantılarında her 1 Kr nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır. Şirketin Payları (A) ve (B) olmak üzere iki gruba ayrılmış olup hamiline olarak düzenlenmiştir. A grubu İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun seçimi A grubu pay sahiplerinin belirleyeceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

* Kar payı dağıtımı planlanmadığı görülmektedir.

Yayınlanan bilgilendirme metninde “Net Dönem Kârı 51.191.810 TL olup 2.047.230 TL Genel Kanuni Yedek Akçe düştükten sonra 49.144.580 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, kısıtlı uzun vadeli finansman imkanları ve mevcut fonlama maliyetleri seviyeleri göz önünde bulundurularak, şirket likiditesi ve bilanço yapısını güçlendirmek amacıyla 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi” denilmektedir.

4) Selva Gıda Sanayi A.Ş. (SELVA) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’de Musalla Bağları Mahallesi, Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat 37 42060 Selçuklu/Konya adresinde yapılacak.

* Kar payı dağıtımı planlanmadığı görülmektedir.

“Şirketimizin, 2022 yılı faaliyetlere ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği ve Uluslararası Muhasebe/Finansal raporlama standartları (UMS/UFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide bilançomuzda 79.431.180 TL net dönem karı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda 37.045.259 TL net dönem karı mevcuttur. 2022 yılına ilişkin kar dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına, karar verilmiştir” denilmektedir.

genel-44

Editör: Ece Çavuşlu