* Yönetim Kurulunda, Şirketin çıkarılmış sermayesinin 2 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 728 milyon TL'den 1.456.000.000 TL'ye çıkarılması kararı alındı.

* Artış oranı %100 oluyor, artış 2022 yılı kar payından karşılanacak.

* Kar payından karşılanmak üzere artış %100 olacak.
* Artırılan 728.000.000. TL için ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesi kararını aldı.

ozak-1

* Esas Sözleşme Tadil Edilen Bölümü,
“Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1.-TL itibari değerde 1.456.000.000 adet paya bölünmüş 1.456.000.000 TL (Birmilyardörtyüzellialtı milyon TL) olup sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek ödenmiştir.
Çıkarılmış sermayenin 39.751.854,04 TL’lik kısmı nakit olarak, 36.169.165,96 TL’lik kısmı ayni sermaye olarak, 6.131.680 TL’lik kısmı Maddi Duran Varlık Değer Artışlarından, 59.430.800,00 TL’lık kısmı ortak alacaklarından, 15.516.500 TL’lık kısmı hisse senedi ihraç primlerinden, 93.000.000 TL’lik kısmı 2014 yılı kar payından, 114.000.000 TL’lik kısmı ise 2018 yılı kar payından, 364.000.000 TL’lik kısmı Olağanüstü Yedeklerden ve 728.000.000 TL’lik kısmı 2022 yılı kar payından karşılanmıştır.
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 9.273.885,364 adet pay karşılığı 9.273.885,364 TL (Dokuzmilyonikiyüzyetmişüçbin sekizyüzseksenbeş TürkLirası üçyüzatmışdört kuruş)’den; B grubu hamiline yazılı 1.446.726.114,63 adet pay karşılığı 1.446.726.114,63.TL (Birmilyardörtyüzkırkaltımilyon yediyüzyirmialtıbin yüzondört TürkLirası atmışüç kuruş)’den oluşmaktadır.” şeklini alıyor.

* Şirketin Yönetim Kurulunun 16.05.2023 tarihli kararında,
“26.04.2023 tarihinde 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapıldığı, Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan konsolide finansal tablolarının aynen kabul edildiği, Kabul edilen finansal tablolar ile yasal kayıtlarında 31.12.2022 tarihi itibariyle 8.312.975.560,00 TL ve 2.157.685.743,92 TL net dönem karı oluştuğu, Şirket kar dağıtım politikası ve esas sözleşmesine göre hazırlanan kar dağıtım tablosunun genel kurulda aynen kabul edildiği, Kabul edilen kar dağıtım tablosunda belirtildiği gibi ilgili mevzuat gereği yapılan indirimler düşüldükten sonra ulaşılan dağıtabilir karın 728.000.000 TL’sinin sermayeye ilave edilmesine karar verildiği anlaşılmış olup,
1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesi ile Esas Sözleşme'nin 8'nci maddesinde yer alan hükümlere göre, genel kurulda alınan kararla sermayeye eklenmesi için ayrılan 728.000.000 TL'nin kullanılarak Şirketin çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 728.000.000 TL'den 1.456.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Artırılan 728.000.000. TL için ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesine,
3. Konuyla ilgili işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulmasına,
4. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verildiğinde kararın tescil ve ilanına,
5. Kararın tescilini takiben sermayenin artırılması nedeniyle oluşan hisse mevcut pay sahiplerine Şirketimiz sermayesine iştirakleri nispetinde kayden dağıtılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

ozak-2

* Şirket, ayrıca pay biçiminde kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Kararını da paylaştı.

Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 25 Temmuz 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 25 Temmuz 2024

* A grubu hissedarlara 4,6 milyon TL, B grubu hissedarlara 723,3 milyon TL olmak üzere toplam 728 milyon TL tutarında pay biçiminde kar payı dağıtılacak olup, 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden kar payı oranı net %100 olarak yönetim kurulunca karar alındığı duyuruldu.

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZKGY) Firmasının Ortaklık Yapısı - Faaliyeti - Borsa Bilgileri

Şirketin Faaliyeti :
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleriyle belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde, gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Kurulca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen ve Sermaye Piyasası Kanununun 48inci maddesinde sınırı çizilen faaliyetler çerçevesinde olmak kaydı ile Kurulun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur.

Şirketin Tescil Yeri ve Tarihi : İstanbul - 2008
Borsaya Kote Olduğu Tarih : Şubat 2012
Borsada İşlem Gördüğü Pazar : Yıldız Pazar

Halka Açıklık Oranı : %24,99

Sermayesi : 728 milyon TL

Ortaklık Yapısı :
Ahmet Akbalık : %47,22
Urfi Akbalık : % 25,97
Diğer : % 26,81

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZKGY) Firmasının Performansı Borsada Bugün (16.05.2023) Nasıldı?

BIST100 bugünü (16.05.2023) 4.589,71 puandan ve %1,97 yükseliş ile tamamladı. OZKGY hisseleri 10,59 TL’de ve %1,15 artışla kapattı. Hissenin açılış fiyatı 10,47 TL idi. Gün içinde en düşük 10,33 TL’yi ve en yüksek 10,65 TL’yi gördü. 52 haftalık performansında en düşük 4,85 TL’yi ve en yüksek ise 21,48 TL’den işlem gördü.

ozak-3

Editör: Ece Çavuşlu