Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. (AEFES) kar payı dağıtım teklifi hakkında bildiri yayınlandı. Yatırımcılarına dağıtacağı pay başına 2,1 TL'lik temettü ile ilgili şirketi KAP'a açıklamalarda bulundu.

Son 3 Yıl İçerisinde Temettü Ödemesinde Rekor Kıran Şirketler Son 3 Yıl İçerisinde Temettü Ödemesinde Rekor Kıran Şirketler

Anadolu Efes (AEFES) yatırımcılarına 2,115 TL temettü dağıtacak. 1 TL nominal değerli paya ödenecek

nakit net temettü : 2,1150000 TL

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi : 28.05. 2024

Ödeme tarihi : 30.05.2024

Kayıt tarihi : 29.05.2024

temettu-15

KAP Açıklaması

Şirket temettü ödemesi ile ilgili KAP'a şu açıklamalarda bulundu;

''Yönetim Kurulumuzun 21 Mart 2024 tarihli toplantısında, Şirketimizin, 2023 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak çıkarılmış sermayesi 592.105.263 TL üzerinden %235 brüt kâr dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 2,35 TL (net 2,1150 TL) kâr payı olmak üzere 1.391.447.368,05 TL tutarında kârın nakit olarak 28 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ödenmesinin önerilmesine karar verilmiştir. Dağıtılması öngörülen kâr payının tamamının yasal kayıtlarda yer alan dönem kârından karşılanmasına, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak tüm kâr payı tutarlarının toplamından çıkarılmış sermayenin yüzde beşi düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu oranında ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, şirketimiz yasal kayıtlarına göre hesaplanan kârdan ortaklara yapılan dağıtım ve gerekli kanuni ihtiyat ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedeklere alınmasına ve kar dağıtımı önerimizin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. 2023 yılı kar dağıtım tablosu ve dağıtılan kar payı oranı hakkında bilgi tablosu özel durum açıklaması ekinde sunulmuştur.''

Editör: Ece Çavuşlu