TUPRS koduyla payları Borsa İstanbul’da işlem gören Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. bugün işlem biriminde KAP üzerinden, hissedarlarına ödeyeceği nakit temettü tutarını açıkladı. 

Tüpraş’ın temettü açıklaması KAP üzerinden şu ifadelerle duyuruldu;

Borsada Kaçış Sürüyor! Yatırımcı Sayısında Azalma Borsada Kaçış Sürüyor! Yatırımcı Sayısında Azalma

tuprs temettü-1

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.

Söz konusu finansal tablolar ile Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlarına göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 41.044.621.000 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 34.891.189.014,29 TL cari yıl karı ve 3.523.207.956,78 TL tutarında geçmiş yıl zararı bulunduğu görülerek;

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2022 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2022 yılı için ayrılmamasına;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 41.044.621.000 TL net dönem karına; 287.763.392,21 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kâr payı matrahının 41.332.384.392,21 TL olduğu;

VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 3.523.207.956,78 TL tutarındaki geçmiş yıl zararının cari yıl karı ile mahsup edilmesi sonucu 31.367.981.057,51 TL net dağıtılabilir kara ulaşıldığı;

Görülmüş olup, buna göre;

b) Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, global ve ulusal piyasalardaki belirsizlikler ile finansmana erişim imkanları çerçevesinde Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kar payı dağıtımının;

12.500.000.000,00 TL ortaklara birinci kâr payı,

1.248.623.717,43 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,

Şeklinde gerçekleştirilmesinin;

c) Ortaklara ödenecek temettü toplamı olan 12.500.000.000,00 TL'nin tamamının nakden ödenmesinin;

d) Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde VUK'na göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak 3.523.207.956,78 TL tutarındaki geçmiş yıl zararının cari yıl karı ile mahsup edilmesinin ve ortaklara ödenecek toplam 12.500.000.000,00 TL kâr payının ve 1.248.623.717,43 TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin cari yıl kazançlarından karşılanmasının;

e) Kar dağıtımı sonrası; TFRS kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda 27.295.997.282,57 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasının, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre ise 17.619.357.340,08 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının;

f)Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimî temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli hisse için % 4.541,22 oranında ve 45,4121860 TL brüt=net nakit kar payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için % 4.541,22 oranında ve 45,4121860 TL brüt; % 4.087,10 oranında ve 40,8709674 TL net nakit kar payı ödenmesinin;

g) Kar payı ödeme tarihinin 10 Mart 2023 olarak belirlenmesinin;

Şirketimizin yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına, finansal piyasalardaki gelişmelere ve şirketimiz likidite durumunun gelişimine göre yılın ikinci yarısında uygun koşullar oluşması halinde olağanüstü genel kurul kararı ile ilave kâr payı dağıtım imkanlarının ayrıca değerlendirilmesine karar verilmişti