Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300 milyon TL; mevcut sermayesi 75 milyon TL ve bedelli sermaye artırmı ile ulaşacağı sermaye tutarı 125 milyon TL olacak.

Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, Şirketimizin 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %66,67 oranında 50.000.000 TL tutarında artırılarak 125.000.000 TL'ye çıkarılmasına; 

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

07.04.2023

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

300.000.000

Mevcut Sermaye (TL)

75.000.000

Ulaşılacak Sermaye (TL)

125.000.000

Şirketin mevcutta sermayesi 75 milyon TL.

* Rüçhan Hakkı kullanım tutarı olan 50 milyon TL ile  bedelli sermaye artırımı ile rüçhan hakkı kullanım oranı %66,66 oluyor.

* Rüçhan hakkı kullanım fiyatı 1TL olacak.

derluks-sermaye

* Yeni pay alma hakkı kullanım süresi 15 gün olarak belirlendi.

* Yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra, satılamayan paylar olursa, Tasarruf Sahiplerine

 Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 işi günü  süreyle Borsa İstanbul’da  1 TL’nin altında olmamak üzere satışa  sunulacak. 

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama 

* Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılamayan kalan paylar olması halinde, Cemal Güzelci'nin satın alma taahhüdü bulunmaktadır.

Bayram Öncesinde 7 Şirket Bedelsiz Sermaye Artırımına Gidiyor! Bayram Öncesinde 7 Şirket Bedelsiz Sermaye Artırımına Gidiyor!

Şirketin Yönetim Kurula Kararının Tamamı :

Şirketimin Yönetim Kurulu bugün yapmış olduğu toplantıda aşağıdaki kararları aldığını açıkladı:

1. Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, Şirketimizin 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %66,67 oranında 50.000.000 TL tutarında artırılarak 125.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

2. Artırılacak 50.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsilen beheri 1 TL nominal değerli 50.000.000 adet toplam 50.000.000 TL nominal değerli nama yazılı ve borsada işlem gören nitelikte pay ihraç edilmesine,

3. Sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve ihraç edilecek 1 TL nominal değerli 1 adet pay için geçerli yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine,

4. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile denk gelmesi halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü mesai saati bitiminde sona erdirilmesine,

5. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra satılamayan payların olması halinde, bu payların, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı ve nominal değeri olan 1 TL'den daha düşük olmamak kaydıyla, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulmasına,

6. Payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben kalan paylar olması halinde, Cemal Güzelci'nin satın alma taahhüdünün bulunduğunun dikkate alınarak, söz konusu payların Cemal Güzelci'ye VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25'inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen fiyattan düşük olmamak üzere satılmasına,

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri gereği sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların hak sahiplerine kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

8. Payların ihracı için hazırlanacak İzahname'nin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ve II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği ile ilgili diğer düzenlemeler uyarınca gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,

9. İşbu Karar'ın gereklerinin yerine getirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütülecek süreçlerin takip edilerek gerekli izin ve onayların alınması ve sermaye artırımının gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun şekilde tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİRMASININ  ORTAKLIK YAPISI / FAALİYETİ NEDİR?

Kuruluş tarihi             : 2002

Merkezi                      : Sarıyer-İstanbul

Faaliyet Konusu         : yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu, sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarında başarılarını artırmak

BİST’teki Pazar         : Ana Pazar

Halka Arzı                  :  2019

Halka Açıklık Oranı   : %74,88

Firmanın Ortaklık Yapısı:

Cemal Güzelci                                 

% 25,07

Diğer                                                 

% 74,93

Şirket esas sözleşmesinin 3'üncü maddesinin tanımlandığı şekliyle Şirket'in faaliyet konusu :

Derlüks Yatırım Holding A.Ş., Ana Sözleşmesinin 3.maddesindeki amaç ve konusuna uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu, sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarında başarılarını artırmak, daha karlı, verimli ve günün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini sağlamak , oluşabilecek riskleri azaltmak, şirketler arasında sinerjiyi artırarak katma değer ortaya çıkarmak ve idarelerini sağlamak, ortak hizmet alanları oluşturarak mali külfeti azaltmak ve bu şirketlerin sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Holding, TFRS 10 kapsamında Yatırım İşletmesi olarak yatırımlarını yönlendirmektedir.

Şirketin, başlıca mevcut yatırımları giyim eşyaları üretimi ve pazarlaması, gıda ve gıda dışı tüketim malları dağıtım ve pazarlaması, yenilebilir enerji sektörlerini içerecek şekilde çeşitlendirilmiştir.

Bağımsız Denetim Kuruluşu: RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.

DERHL HİSSELERİ BORSADA BUGÜN NASILDI?

Bugün (7 Nisan) BİST100 endeksi günü 4924,6 puan ve %0,24 artışla yatay pozisyonda tamamladı. DERHL hisseleri  kapanışını  Alış 5,70 - satış 5,73 TL fiyat ve +%3,80 artışla kapadı.  Hisse gün içinde en düşük 5,49TL en yüksek ise 5,87TL fiyatını gördü. Hissenin 52 haftalık performansında en düşük 2,02TL ve en yüksek ise 8,78TL’yi gördüğünü de belirtelim. 

derluks-sermaye-2

Editör: Ece Çavuşlu