Aselsan Şirketinin Temettü Kararı Netleşti Aselsan Şirketinin Temettü Kararı Netleşti

KAYSE temettü

2022 yılında elde edilen kardan hisse sahiplerine nakit temettü ödemesi yapılacağı açıklandı. Her hisse için brüt 0,2878436 TL, net 0,2590592 TL ödenecek. Bu da son fiyata göre %0,84 temettü verimi anlamına geliyor. Temettü ödemesinin ne zaman yapılacağı ise henüz duyurulmadı.

kayseri-seker-temettu-karari

KAP Açıklaması

"Yönetim Kurulumuzun 03.08.2023 tarihli toplantısında; Şirketimizin esas sözleşmesi ve yapılacak olan ilk Genel Kurul onayına sunulacak olan kâr dağıtım politikası kapsamında; brüt 203.217.582,96 TL (İkiyüzüçmilyonikiyüzonyedibinbeşyüzseksenikiliradoksanaltıkuruş) tutarındaki kâr payının, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan ekteki kâr dağıtım öneri tablosu kapsamında, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,28784 TL (net 0,25906 TL) olmak üzere, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde Genel Kurulun onayına sunulduktan sonra Yönetim Kurulumuzun belirleyeceği tarihlerde pay sahiplerine nakden dağıtılmasının Şirketimiz 2022 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve iş bu kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketimiz internet adresinde yayınlanmasına mevcudun oybirliğiyle ile karar verilmiştir."

Kayseri Şeker Faaliyeti Nedir?

Kayseri Şeker Faaliyeti, Türkiye’nin en büyük çiftçi kooperatiflerinden biri olan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin markasıdır. Kayseri Şeker, 68 yıllık bir geçmişe sahip olup, şeker pancarı üretimi ve işlenmesinin yanı sıra, diğer tarımsal ürünlerin de geliştirilmesi ve pazarlanması konusunda faaliyet göstermektedir. Kayseri Şeker, Anadolu’dan dünyaya açılan kocaman bir kapı olarak tanımlanmakta olup, üç büyük fabrikası, AR-GE merkezi, sürdürülebilirlik politikaları, inovatif uygulamaları ve sosyal sorumluluk projeleri ile tarım sektöründe öncü bir rol oynamaktadır.