Koray GYO, gayrimenkul sektöründe hizmet veren yüzde 100 bağlı ortaklığı Kasaba Bir Servis ve Hizmet A.Ş. ile devralma usulüyle birleştiğini duyurdu. Birleşme sonucunda Koray GYO’nun mevcut sermayesi 40 milyon TL’ye yükselecek.

KGYO yönetim kurulu, Kasaba Bir Servis ve Hizmet A.Ş.'nin tüm varlık ve yükümlülüklerini devralarak tasfiyesiz infisahı suretiyle birleşme kararı aldığını duyurdu. Birleşme işlemi kolaylaştırılmış şekilde yapılacak olup, şirketin sermayesinde bir değişiklik meydana gelmeyeceği vurgulandı. Birleşme işleminde ayrılma hakkı kullandırılmayacak olup, şirketin Kasaba’nın vergi borçlarını ve diğer ödevlerini taahhüt edecek. Birleşme sözleşmesi ve ilgili belgeler Sermaye Piyasası Kurulu’na sunuldu.

KAP Açıklaması

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.08.2023 tarih ve 2023/43 sayılı toplantısında;

1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, Kasaba Bir Servis ve Hizmet A.Ş.'nin ("Kasaba") sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden devralınarak tasfiyesiz infisahı suretiyle, Şirketimizin KASABA BİR SERVİS VE HİZMET A.Ş. ile birleşmesine,

Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 12 Temmuz 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 12 Temmuz 2024

2. Birleşme işleminde 30.06.2023 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,

3. Kasaba'nın sermayesinin temsil eden payların ve oy haklarının tamamının halihazırda Şirketimize ait olması ve Şirketimizin sermayesinde bir değişiklik meydana gelmeyecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156. maddeleri ile Tebliğ'in 13. maddesi kapsamında;

  • Birleşme işleminin kolaylaştırılmış şekilde yapılmasına,
  • Bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş raporu ve birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu raporu hazırlanmamasına,
  • TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının tanınmamasına,
  • Birleşme sözleşmesinin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmamasına,
  • SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca ayrılma hakkı doğmadığından birleşme işleminde ayrılma hakkı kullandırılmamasına,

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca, Şirketimizin Kasaba'nın tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğinin ve diğer ödevlerini yerine getireceğinin, birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine,

  1. Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 31/08/2023 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin kabul edilmesine,
  2. Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,
  3. toplantıya katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
  4. Bu kapsamda, ekte yer alan belgelerle 31.08.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na gerekli başvuru yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla."