Şirketin aldığı bu kararın ardından, SPK’ya yapılacak başvurunun yanıtı beklenecek. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onay vermesi halinde, Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, mevcut sermayesini 30 milyon TL’den 70.000.000 TL’ye yükseltmiş olacak.

Şirketin KAP üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Şirketimizin 17.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8'inci maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 70.000.000 (yetmiş milyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 (otuz milyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %133,33333 oranında 40.000.000 (kırk milyon) Türk Lirası artırılarak 70.000.000 (yetmiş milyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına,

hub girişim bedelli sermaye artırımı

İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek B grubu nama yazılı payların imtiyazsız ve "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

Nakit olarak artırılan 40.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların 400.000 TL nominal değerli kısmının A grubu nama yazılı ve imtiyazlı, 39.600.000 TL nominal değerli kısmının B grubu nama yazılı ve imtiyazsız olarak ihracına; ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına,

Pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal bedelin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 2 (iki) iş günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilmesine,

Şirketimiz ortağı MV Holding A.Ş. tarafından herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, faizsiz olarak, ileride sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilmiş olan 16.500.000 TL tutarlı sermaye avansının, işbu sermaye artırımında MV Holding A.Ş.'nin %15,37548'lik pay oranı karşılığı 6.150.193,65 TL'lik yeni pay alma hakkının sermaye avansından mahsup edilerek kullandırılmasına,

Şirketimiz ortağı MV Holding A.Ş.'nin yeni pay alma hakkını kullandıktan sonra sermaye avansında kalacak olan 10.349.806,35 TL tutarındaki bakiyeden mahsup edilmek üzere; işbu sermaye artırımında ortaklarımızın yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan pay olması durumunda, kalan sermaye avansı bakiyesinin tamamının sermaye artırımında kullanılmasına,

Sermaye artırımının tamamlanması ile birlikte, sermaye avansı kaleminde tutar kalması durumunda, ilgili tutarın sermaye artırımından elde edilecek gelir ile kapatılmasına,

Halka arzdan ve sermaye avansı hesabında kalan bakiyenin sermaye artırımında kullanılması sonrası sermaye artırımı kapsamında kalan payların VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25.1(a) hükmü uyarınca 6 iş günü içinde iptal edilmesine,

Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

Sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek payların Şirketimiz pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılması ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına karar verilmiştir.

Son İşlem Gününde BOFA Milyarlık Satış İle Damga Vurdu Son İşlem Gününde BOFA Milyarlık Satış İle Damga Vurdu

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.