Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi A.Ş. #LUKSK, 26 Eylül 2023 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında oy birliği ile, Lüks Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi'nin aktif pasifiyle birleşmesi kararı aldı.

Yatırımcılarına Yüzde 200 Bedelsiz Verecek Yatırımcılarına Yüzde 200 Bedelsiz Verecek

Bu birleşme işlemi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleşecek ve sermaye artışı yapılmayacak.

Ayrıca, birleşme işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasının ardından tamamlanacak.

KAP Açıklaması

"LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 26.09.2023

KARAR NO : 14

KARAR KONUSU : Lüks Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi’nin Şirketimiz Tarafından Kolaylaştırılmış Birleşme İşlemi ile “Devir Alınması” Suretiyle Birleştirilmesi Hakkında

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1) Şirketimizin, Kayseri Ticaret Sicil Memurluğu’nda 38258 sicil numarası ile kayıtlı LÜKS GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ‘ni bütün aktif pasifi ile kül halinde devralması ve bu suretle iki şirketin devralma yoluyla şirketimiz bünyesinde birleştirilmesine,

2) Birleşme işleminin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 134 ve devamı ilgili maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 18,19 ve 20. Maddeleri ile 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ hükümleri kapsamında gerçekleştirilmesine,

3) Birleşme işlemlerinde şirketimizin 30 Haziran 2023 tarihli finansal tablolarının esas alınmasına,

4) Şirketimizin devrolacak şirketin oy hakkı veren paylarının %100’ne sahip olması ve şirketimiz paylarından devrolunacak bağlı ortaklığımız pay sahiplerine pay verilmesi gerekmediğinden, birleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 13.maddesi ile T.T.K.’nın 155 maddesinin 1. Fıkrası ile 156. Maddesinin 1. Fıkrasında ön görülen ‘Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi’ düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmesine, bu kapsamda birleşme sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulmasına gerek olmadığına,

5) 26.09.2023 tarihinde düzenlenen birleşme sözleşmemizde de yer aldığı üzere söz konusu birleştirme işlemi kolaylaştırılmış usulde yapılacağından Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin 12/1-e maddesi kapsamında ayrılma hakkı doğmadığından kullandırılmayacağına,

6) TTK nun 156.maddesinde yer alan kolaylıklar hükümlerine göre ,ortaklara inceleme hakkı tanıma ile ilgili ilanlar yapılmaksızın / birleşme raporu hazırlanmaksızın birleşme işlemi yapılmasına,

7) Birleşme neticesinde sermaye artışı yapılmamasına,

8) Birleşme Sözleşmesi’nin hazırlanması ve devralma yoluyla birleşmeye ilişkin olarak diğer gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesini takiben Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmasına, oy birliği ile karar vermiştir."