Genel Kurul’a sunulacak öneri olarak alınan kararda, 4 Nisan 2023 tarihinde pay başına 2,7391 TL tutarında nakit temettü dağıtılması görüşüldü.

Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih 5 Nisan 2023,

Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih 6 Nisan 2023 olacak.

NTGAZ Temettü Detayları

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 767.308.135, TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 504.060.026,48 TL cari yıl dönem karı bulunduğu görülerek;

ntgaz temettü

a) Şirket Esas Sözleşmemizin Karın Tespit ve Tevzii başlıklı 17. Maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken genel kanuni yedek akçenin ayrılması,

Holding Şirketinin Ortağı Sermayesini 900 Milyon TL'ye Çıkardı Holding Şirketinin Ortağı Sermayesini 900 Milyon TL'ye Çıkardı

b) Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca düşük olan tutarın kar payı olarak dağıtılması öngörüldüğünden VUK kayıtları uyarınca 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait birinci tertip yasal akçeler ayrıldıktan sonra oluşan 484.952.430,12TL üzerinden 34.425.000 TL'nin ikinci yasal yedek akçe olarak ayrılması ile dağıtılabilir dönem karı 450.527.430,12 TL olmaktadır. Bu tutar üzerinden 350.000.000 TL pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılması, kalan 100.527.430,12 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılması,

c) Kar payı ödeme tarihinin 04.04.2023 olarak belirlenmesi,

Yukarıda yer verilen a, b ve c bentlerinde yer alan hususların Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.