Türkiye'nin lider otomotiv şirketleri arasında yer alan Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR) tarafından KAP'a yapılan açıklama ile temettü ödemesi kesinleşti.

Otokar şirketi 27 Mart 2024 tarihi itibariyle Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a yaptığı bildirimde, 2023 Yılı Kar Dağıtım Önerisi’nin Olağan Genel Kurul’da kabulü hakkında açıklama yapıldı.

Şirketin yaptığı açıklama da Yönetim Kurulunun 3 Nisan 2024 tarihinde ödemek üzerine hisse başına brüt 6 TL net ise 5,40 TL nakit temettü dağıtacak.

OTOKAR KAP'A DUYURDU

Otokar tarafından KAP'a yapılan açıklama da aşağıda ki ifadelere yer verildi:

Son 3 Yıl İçerisinde Temettü Ödemesinde Rekor Kıran Şirketler Son 3 Yıl İçerisinde Temettü Ödemesinde Rekor Kıran Şirketler

27.03.2024 tarihli Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 61. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının kar payı dağıtımı ile ilgili maddesi aşağıda bulunmaktadır.

Şirket tarafından 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 1.967.961.826 TL ana ortaklığa ait “Konsolide Net Dönem Karı” elde edildiği; Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise 762.197.231 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek,

Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20’lik sınırına ulaştığı için, 2023 yılı için ayrılmaması,

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19. maddesine ve 28.03.2014 tarihli Genel Kurul’da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, kar payı dağıtımı;

Cari yıl karından,

720.000.000 TL ortaklara birinci kar payı,

71.400.000 TL II. Tertip genel kanuni yedek akçe ayrılması,

Şeklinde gerçekleştirilmesi

Ortaklara ödenecek toplam kar payı tutarı olan 720.000.000 TL’nin tamamının nakden ödenmesi;

VUK hükümlerine göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 720.000.000 TL kar payının 693.452.028 TL tutarındaki kısmının cari yıl karından, 26.547.972 TL tutarındaki kısmının olağanüstü yedeklerden; 71.400.000 TL II.Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe’nin; 68.745.203 TL’lik kısmının cari yıl karından, 2.654.797 TL’lik kısmının olağanüstü yedeklerden karşılanmasının; TFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarımıza göre bakiye 1.176.561.826 TL’nin geçmiş yıl karlarına aktarılması;

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli hisse için % 600,000 oranında ve 6,00000 TL brüt=net nakit kar payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için % 540,000 oranında ve 5,40000 TL net nakit kar payı ödenmesi;

Kar payı ödeme tarihinin 03.04.2024 olarak belirlenmesi

hususları 90.857.874,09-TL’lık olumlu oy sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

SPK’nın 7.3.2024 tarihli İlke Kararı uyarınca, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre enflasyon düzeltmesi sonucu nette geçmiş yıllar zararı oluşmadığı; dolayısıyla mahsup işlemi gerektirir bir durum söz konusu olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

Editör: Umut Köse