Pınar Süt Mamulleri Sanayi A.Ş. (PNSUT)  2023 yılı içerisinde yatırımcılarına temettü vereceğini açıkladı. Rekor bir fiyat açıklayan şirket, yatırımcısına lot başına 3,483 TL temettü ödemesi yapacak. Şirket temettü kararını KAP üzerinden yatırımcıları ile paylaştı.

pnsut-temettu

PNSUT 2023 Temettü Kararı 

PNSUT, yatırımcısına KAP üzerinden yaptığı bu açıklamalar ile temettü ödemesini duyurdu. 

''Şirketimizin 29.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kâr dağıtımına ilişkin verilen öneri oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

SPK Onayladı, Sermayesini Arttıracak SPK Onayladı, Sermayesini Arttıracak

Genel Kurulda onaylanan kâr dağıtım önerisi şu şekildedir:

2022 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2022 yılı net dönem kârı olan 380.276.281 TL'den, yasal sınırına ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem kârı 380.276.281 TL olarak hesaplanmıştır.

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden;

2021 yılında dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere alınan 42.702.964 TL'nin de dağıtıma konu edilerek;

SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 545.805 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20'sine tekabül edecek şekilde 76.164.525 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması, kalan tutar üzerinden esas sözleşmedeki %5 oranını aşmamak üzere Yönetim Kurulu Tahsisatı ayrılması, kalan tutardan çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara %3 oranını aşmamak üzere kâr payı dağıtılması ve kalan tutar üzerinden de Birinci Kâr Payı tutarı ile birlikte toplam net tutarı nominal çıkarılmış sermayemizin (44.951.051 TL) %348,30'unu bulacak şekilde 97.796.043 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılması (Birinci ve İkinci Kâr Payı'nın toplam net tutarı 156.564.511 TL), 19.558.502 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kar payı ödemelerinin 3 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilmesine hususlarının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması teklif edilmiştir.

1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 3,4830 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır.

Bilgilerinize arz ederiz.'' açıklamalarında bulundu.