Borsa İstanbul Ana Pazar'da #SAYAS koduyla payları işlem gören Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'den Ateş Wind Power 'a rüzgar türbini ve türbin aksamları ile ticari mal satışları yapılacağını açıkladı. Şirket bu satışlardan yaklaşık 3,5 milyon euro gelir elde etmeyi bekliyor.

SAYAS, yenilenebilir enerji ekipmanları alanında, rüzgar kuleleri için iç donanımlar ve rüzgar türbin jeneratörleri için kutup paketleri ile havalandırma üniteleri imal etmektedir. Bu ürünlerin satışı iç piyasaya ve ihracat pazarlarına yapılmaktadır.

Ateş Çelik Hasılat Beklentileri

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada; Ateş Çelik'e (Ateş Wind Power), Nisan 2018'de yapılan çerçeve mutabakat çerçevesinde rüzgar türbinleri ve türbin kulelerinin belirli aksamlarını tedarik etmektedir. 15 Şubat 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan yeni Bilgilendirme Politikamız'da çerçeve sözleşmeler kapsamındaki dönemsel siparişlere ilişkin açıklama yapılabileceği düzenlenmiştir.  Bu çerçevede yatırımcılarımızdan gelen sorular dikkate alınarak, şirketimizin satış performansı ve proje stokunun daha iyi anlaşılmasını teminen Ateş Wind Power'dan hasılat beklentilerimizin her çeyrekte açıklanması uygun görülmüştür.

Şirketimiz 2022 yılının ikinci çeyreğinde Ateş Wind Power'a rüzgar türbini ve türbin kulesi aksamları ile ticari mal satışlarından yaklaşık 3.475.000 EUR hasılat elde etmeyi beklemektedir.

Yatırımcıların İlgi Odağı Olan Enerji Şirketi, İki Kıtada Fırtına Gibi Esiyor! Yatırımcıların İlgi Odağı Olan Enerji Şirketi, İki Kıtada Fırtına Gibi Esiyor!

Şirketin kayıtlı sermayesi 100 milyon TL olup, her biri 1 TL itibari değerde 100 milyon adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (beş yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan için Sermaye Piyasası Kurulu izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye arttırımı yapılamaz. Şirket’in çıkarılmış sermayesi 25 milyon 750 bin TL’dir. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 TL itibari değerde 25 milyon 750 bin adet paya ayrılmış olup, bu payların 11 milyon 573 bin 33,71 adedi A grubu nama yazılı, 14 milyon 176 bin 966,29 adedi B Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.