Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bugün Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GSRAY)'nin sermaye artırımına ilişkin bildiri açıklandı.

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 2.700.000.000
Mevcut Sermaye (TL) : 540.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) : 1.080.000.000

Yüzde 100 Bedelli Kararı

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada,

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.06.2023 tarihli toplantısında;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla Şirketimizin 2.700.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 540.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 540.000.000.-TL (%100) artırılarak 1.080.000.000.-TL'ye çıkartılmasına,

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve beheri 0,01 TL nominal değerli olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot (100 adet) payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullandırılmasına,

Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay çıkartılmasına,

yuzde-100

Nakden artırılan 540.000.000.-TL sermayeyi temsil edecek payların 135.000.000.-TL nominal değerli kısmının (A) Grubu nama yazılı, 405.000.000.-TL nominal değerli kısmının (B) Grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,

Sermaye artırımında ihraç edilecek (A) Grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, (B) Grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan satılmasına,

Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil piyasa'da süresi içinde satılamayan payların mevcudiyeti halinde, artırılacak sermayeyi temsil eden paylardan satılmayanlara ilişkin hakim hissedarımız Galatasaray Spor Kulübü'nün, 09.06.2023 tarih ve 26 sayılı satın alma taahhüdü kapsamında, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde, halka arz fiyatının ortalama değerinden aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenmek koşulu ile satın alınması için taahhüdü veren hakim hissedarımıza başvurularak satışın bu şekilde tamamlanmasına,

Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri kapsamında kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

İşbu karara konu bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII- 128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanmış olan ekli "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'un ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) 457. maddesi kapsamında hazırlanan beyanın kabul edilmesine,

Sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,

Borsa İstanbul, Enflasyon ve Döviz Karşısında Rekor Kırdı Borsa İstanbul, Enflasyon ve Döviz Karşısında Rekor Kırdı

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den alınan aracılık hizmeti kapsamında sermaye artırımının başlatılması, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. de dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dâhil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü, ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmali dahil olmak üzere işbu sermaye artırımı süreci kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, Tebliğ'in 25/2 maddesi gereği Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin ilgili ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan ettirilmesi, sermaye artırımının tamamlandığını ve Şirket tarafından sağlanan toplam fon miktarının gösteren Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanması hususlarında Sayın Dursun Aydın ÖZBEK, Sayın Metin ÖZTÜRK ve Sayın Eray YAZGAN'ın yetkili kılınmasına ve herhangi ikisinin müşterek imzası ile yukarıda sayılan hususlarda Şirket'i temsiline karar verilmiştir.

Kamuoyuna ve tüm paydaşlarımıza duyurulur." açıklamalarında bulunuldu.