Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret (CIMSA), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılarını sevindirecek bedelsiz sermaye artırım kararını duyurdu. Şirket, 28.07.2023 tarihinde Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla yüzde 600 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacağını duyurdu. Bu bedelsiz kararına göre 100 Lotu olan bir yatırımcının sermaye artırımı sonucunda toplamda 700 lota sahip olacak.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan açıklamada, '' Şirketimizin 28.07.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında,

1. Şirketimizin 135.084.442 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 810.506.652 TL nominal değerde ve %600 oranında bedelsiz artırılarak 945.591.094 TL'ye çıkarılmasına; Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı 350.000.000 TL olmakla birlikte sermaye artırımı sonrası ulaşılacak çıkarılmış sermayenin kayıtlı sermaye tavanından daha yüksek olması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin altıncı fıkrası hükmünden yararlanılarak kayıtlı sermaye tavanının bir defaya mahsus olmak üzere aşılmasına;

2. İç kaynaklardan yapılacak 810.506.652 TL tutarındaki sermaye artırımının tamamının; Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenen mali tablolardaki Diğer Sermaye Yedekleri hesabında yer alan gayrimenkul satış kazancı fonlarından, sermaye piyasası mevzuatına göre TMS/TFRS'ye uygun hazırlanan finansal tablolarda ise Geçmiş Yıllar Karları hesabından karşılanmasına;

Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 18 Temmuz 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 18 Temmuz 2024

3. Söz konusu bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değere sahip 81.050.665.200 adet hamiline yazılı payın, Şirketimizin mevcut pay sahiplerine sahip oldukları payları oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına;

100

4. İç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımı nedeniyle Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılması gereken değişikliğe ilişkin olarak hazırlanan ekli tadil metninin kabulüne;

5. İhraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onayı ve ekli tadil metnine gerekli uygun görüşün alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurumlara müracaat edilmesine;

6. Konuyla ilgili işlemlerin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

karar verilmiştir.

Kamuyounun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla.'' denildi.

Editör: Ece Çavuşlu