Şirketin aldığı kararla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılacağı ve SPK’nın, başvuruya onay vermesi halinde, Mega Polietilen (MEGAP) mevcut sermayesini 125 milyon liradan, 375 milyon liraya çıkaracak.

megap bedelli tablo

Şirketin, dün (14 Ekim 2022) seans kapanışı sonrası Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yayınladığı bildirimde yer alan detaylar ise şöyle;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 1.000.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 125.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 250.000.000 TL artırılarak, 375.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

İş bu sermaye artırımında (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine (A) grubu imtiyazlı nama yazılı pay, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu hamiline pay verilmesine,

Artırılan 250.000.000 TL sermayeyi temsil eden, beheri 1 TL nominal değerli, 19.147.231,54 adet A grubu nama yazılı imtiyazlı, 230.852.768,46 adet B grubu hamiline yazılı olarak ihracına,

Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına;

22 Nisan Şirket ve Borsa Haberleri 22 Nisan Şirket ve Borsa Haberleri

Mevcut ortakların %200 oranında yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine,

Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan Borsa İstanbul A.Ş.'de satışa sunulmasına,

Yönetim kurulu başkanımız ve şirketimiz sermayesinde %30,02 oranında pay sahibi olan Sayın Eda ÖZHAN'ın, sermaye artırımına ilişkin izahnamenin SPK tarafından onaylandığı tarih itibarıyla şirketimize nakden yatırmış olduğu ve şirketimiz faaliyetlerinin finansmanında kullanılan tutarlar nedeniyle oluşan alacağının, rüçhan hakkı kullanımından kaynaklanacak sermaye koyma borcundan mahsup edilmesine,

Nakit sermaye artırımından elde edilecek fonun, yönetim kurulu karar ekinde verilen şekilde kullanılmasına,

Bedelli sermaye artırımı işlemlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına,

Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine, karar verilmiştir.